Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová Jana, PhDr.
dc.contributor.authorBambásková, Tereza
dc.contributor.refereeKrocová Jitka, PhDr. Mgr.
dc.date.accepted2018-6-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:25Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:17:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier76283
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32228-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá pádovou problematikou u klientůžijících vdomově pro seniory. Práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zmíněna kvalita, indikátory kvality, standardy, audit a management rizik. Důležitou součástí jsou rizikové faktory pádů, komplikace pádů a také prevence a nástroje pro hodnocení rizika pádů. Jedna kapitola je věnována stáří, soběstačnosti, onemocněním a farmakologii ve stáří a to vzhledem k zaměření práce především na pády u klientů v seniorském věku. V praktické části je popsána metodika, organizace šetření, rozhovor metodou Focusgroupapopisvzorkuklientů, u kterých byla sebrána data z dokumentace v souvislosti s pády. Následně jsou jednotlivé výsledky šetření uvedeny v tabulkách a grafech. Diskuze obsahuje komentáře daných výsledků výzkumu a závěr se zabývá shrnutím celé práce. Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat pády klientů v domově pro seniory za dva určené roky a následné vytvoření pilotní verze standardu na prevenci pádůcs
dc.format86
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpádcs
dc.subjectstářícs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectpéčecs
dc.titlePád jako indikátor kvality ošetřovatelské péčecs
dc.title.alternativeFall as a nursing quality indicatoren
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programOšetřovatelství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about problematics with clients living at home for the elderly. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Quality indikator of quality, standarts, audit and risk management are mentionedin the theoretical part. Important components are dangerous factors of falls, complications of falls and also prevention and tools for rating dangerous falls. One chapter is about old age, self- sufficiency, diseases, pharmacology for old people and due to the topic of this work, itis mostly about falls at the old age.Methods, organization of saving, interview by focus group method and a description of samples of clients whose data s were confiscated from falls documentation are described in the practical part. Afterwards the particular results are written in tables and graphs. The discussion contains comments about research results. The conclusion is about thesis summary. The main target of this thesis was to map falls of clients who stay at the home for eldery in the period of two years and to create a pilot version of a standart related to prevention of falls.en
dc.subject.translatedfallen
dc.subject.translatedsenioren
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedcareen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza_Bambaskova_diplomova_prace.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BAMBASKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
BAMBASKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BAMBASKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce486,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.