Title: Sexuálně přenosné choroby a jejich prevence
Other Titles: Sexually transmitted diseases and their prevention
Authors: Nováková, Eva
Advisor: Horová Jana, PhDr.
Referee: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32230
Keywords: infekce;chování;nemoc;prevence;riziko;sex
Keywords in different language: behavior;disease;infection;prevention;risk;sex
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá sexuálně přenosnými chorobami a jejich prevencí, popisuje aktuální problematiku a snaží se jí přiblížit laické veřejnosti. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje současnou problematiku, nejčastěji se vyskytující pohlavně přenosné choroby a jejich prevenci. Je zde nastíněna i problematika školní sestry a ošetřovatelské péče o infekčního pacienta. Praktická část je zamřena na prozkoumání znalostí jedinců o sexuálně přenosných chorob. Další zkoumanou oblastí je chování jedinců v oblasti sexuálního života. V praktické části je prezentováno celé výzkumné šetření a jeho výsledky. V závěru je popsán praktický výstup práce, který může být vodítkem pro laickou veřejnost v diskutované problematice.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with sexually transmitted diseases and their prevention, describes current issues and tries to approach it to the lay public. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes current problems, the most frequently occurring sexually transmitted diseases and their prevention. There is also outlined the issue of nursing and nursing care of an infectious patient. The practical part is focused on examining the knowledge of individuals about sexually transmitted diseases. Another area of concern is the behavior of individuals in the sphere of sexual life. In the practical part is presented the whole research and its results. Finally, the practical output of the work, which can be a guide for the lay public in the discussed issue, is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Novakova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
NOVAKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce353,71 kBAdobe PDFView/Open
NOVAKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
NOVAKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce496,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.