Title: Emocionální účinek a interakce barev
Other Titles: Emotional Effect and Interaction of Color
Authors: Váchalová, Michaela
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Plíhalová Monika, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32256
Keywords: barva;fyzikální hledisko barev;fyziologické hledisko barev;psychologické hledisko barev;význam barev;teorie barev;kontrasty barev;bod;linie;tvar;emoce;abstraktní umění;abstraktní expresionismus;mark rothko;minimalismus
Keywords in different language: color;physical aspect of colors;physiological aspect of colors;psychological aspect of colors;the meaning of colors;color theory;color contrasts;spot;line;shape;emotion;abstract art;abstract expressionism;mark rothko;minimalism
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření série osmi grafických plakátů na téma "Emocionální účinek a interakce barev". Práce je rozdělena do dvou základních částí. Teoretická část se zabývá zejména barvou, na kterou je nahlíženo z několika hledisek. Dozvídáme se také informace o teorii barev z pohledu jejich dělení či kontrastů. Součástí teoretické části práce je také psychologie linií a tvarů, rozbor emocí a charakteristika některých uměleckých směrů. Praktická část se věnuje rozboru procesu tvorby, popisu jednotlivých plakátů a jejich následným interpretacím od respondentů.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to create a set of eight graphic posters themed "Emotional Effect and Interaction of Color". The thesis is divided into two main parts. The theoretical part deals mainly with the color, which is viewed from several points of view. We also find out some information about color theory from the point of view of their division or contrasts. The theoretical part also includes the psychology of lines and shapes, the analysis of emotions and the characteristic of some artistic directions. The practical part is devoted the analysis of the process of creation, the description of individual posters and their subsequent interpretations by the respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_vachalova.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Vachalova Michaela_2018.pdfPrůběh obhajoby práce540,81 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vachalova Michaela_vedouci_Masek.pdfPosudek vedoucího práce996,12 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vachalova Michaela_oponent_Plihalova_2018.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.