Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalík, Stanislav
dc.contributor.authorViták, Petr
dc.contributor.refereeBeránek, Petr
dc.date.accepted2012-09-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:16Z
dc.date.available2010-06-29cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:16Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-15
dc.identifier41020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3227
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice potrestání nacistických válečných zločinců po roce 1945. První část je věnována tvorbě mezinárodních dohod a úmluv, které byly důležité pro formování mezinárodního práva v meziválečném období. Zejména pak utváření dohod o stíhání a trestání válečných zločinů. Tato část je převážně věnována Norimberskému tribunálu, jako důležitému mezníku pro trestání válečných zločinců po 2. světové válce, přínos Československa k utváření těchto norem (B. Ečer) a přínos k vyšetřování válečných zločinů( zpráva Wetzlera a Vrby). Další část je věnována postupů potrestání nacistických válečných zločinců v Československé republice, vzniku Dekretů prezidenta republiky, především pak vydání tzv. velkého a malého retribučního dekretu. Dále obsahuje činnost mimořádných lidových soudů, které byly na základě dekretů ustaveny. Poslední část se zabývá zmapováním procesu s organizátorem židovské otázky na Slovensku, Dieterem Wislicenymcs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmimořádný lidový soudcs
dc.subjectdekret prezidenta republikycs
dc.subjectDieter Wislicenycs
dc.subjectNorimberský tribunálcs
dc.subjectBohuslav Ečercs
dc.subjectnacističtí váleční zločincics
dc.titleMezinárodní aspekty potrestání válečných nacistických zločinců po roce 1945cs
dc.title.alternativeInternational aspects of Nazi war criminals punishment after 1945en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis discuss an issue of punishment of the Nazi war criminals after 1945. It consists of three main parts. The first part is devoted to the procedure of creating international agreements and conventions that were important for the formation of international law in the interwar period. In particular, the procedure of creating agreements on the prosecution and punishment of war crimes. This section is mainly devoted to the Nuremberg Tribunal, as an important milestone for the punishment of war criminals after the 2nd World War II, Czechoslovakia contribution regarding to procedure of formatting standards for those cases (B. Ečer) and contribution to the investigation of war crimes (Vrba and Wetzler report). Another part discuss procedures of punishing Nazi war criminals in the Czechoslovak Republic, President of Republic decree formation,the issue of large and small decree retribution and Extraordinary People´s Courts.It also includes activities of the Special People's Courts which were established on the basis of decrees. The last part describes and explains trial with the organizer of the Jewish question in the Slovak Republic, Dieter Wislicenym.en
dc.subject.translatedspecial people's courtsen
dc.subject.translateddecree of president of republicen
dc.subject.translatedDieter Wislicenyen
dc.subject.translatedNuremberg tribunalen
dc.subject.translatedBohuslav Ečeren
dc.subject.translatednazi war criminalsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitak DP PDF 1.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
DP - Vitak Petr.pdfPosudek vedoucího práce47,03 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vitak Petr.pdfPosudek oponenta práce95,57 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vitak Petr.pdfPrůběh obhajoby práce63,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.