Title: Rozhraní pro zpracování záznamu z kamery
Other Titles: Interface for thermal camera image processing
Authors: Přitasil, Marek
Advisor: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32281
Keywords: korelace digitálního obrazu;hdf5;javafx;uživatelské rozhraní
Keywords in different language: digital image correlation;hdf5;javafx;user interface
Abstract: Tématem bakalářské práce je návrh a vývoj uživatelského rozhraní pro zpracování záznamu z kamery využívaného k metodě korelace digitálního obrazu. Cílem práce je zkvalitnit vizualizaci výstupu měření a poskytnout uživateli vysokou míru flexibility nastavení podoby vizualizovaných dat. Vytvořený program umí načíst naměřená data, která jsou výstupem softwaru používaného pro korelaci digitálního obrazu. Data mohou být dále upravována a vizualizována. Výstupem programu je grafická reprezentace naměřených dat, například ve formě digramů, které jsou upraveny dle požadavků uživatele a připraveny k následné publikaci.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the design and development of a video processing user interface used for digital image correlation. The aim is to improve the output visualization of measurements and provide the user with high flexibility of data visualization settings. The program can load measured data from digital image correlation software. The data can be then further modified and visualized. The program's output is a graphic representation of measured data, for instance in diagrams, modified according to the user's requirements and ready to be published.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Pritasil_Marek_A15B0069K_bakalarska_prace.pdfPlný text práce893,59 kBAdobe PDFView/Open
A15B0069K posudek.pdfPosudek oponenta práce207,96 kBAdobe PDFView/Open
A15B0069K hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce172,95 kBAdobe PDFView/Open
A15B0069K obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce109,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.