Title: Změna prostorového rozložení obyvatelstva Plzeňského kraje od roku 1930 do současnosti a socioekonomické souvislosti tohoto jevu
Other Titles: The change of spatial distribution of Pilsen region population from the year 1930 till the present and socio-economic context of such phenomenon
Authors: Malafová, Aneta
Advisor: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32306
Keywords: rozmístění obyvatelstva;hustota zalidnění;urbanizace;suburbanizace;socioekonomické důsledky;plzeňský kraj
Keywords in different language: population distribution;population density;urbanization;suburbanization;socio-economic consequences;pilsen region
Abstract: Tato bakalářská práce hodnotí změny prostorového rozložení obyvatelstva v Plzeňském kraji od roku 1930 do současnosti, přesněji do roku 2016. Zahrnuje tedy i historické události, které významně ovlivnily nejen Plzeňský kraj. Změny jsou hodnoceny pomocí ukazatelů hustoty zalidnění, Lorenzova oblouku a geografického mediánu. Nejčastěji jsou znázorněny pomocí kartogramů v programu ArcMap, tabulek a jednoduchých grafů. Práce se dále zabývá důsledky, které byly způsobeny největšími změnami v prostorovém rozložení obyvatelstva. V práci jsou hodnocené spíše důsledky socioekonomické, a to například urbanizace, suburbanizace a další.
Abstract in different language: This bachelor thesis evaluates changes of spatial distribution of population in a Pilsen region from the year 1930 until the present, more exactly until 2016. This thesis also contains historical events that have significantly influenced not only the Pilsen region. Changes are evaluated with population density indicator, Lorenz curve and geographic median. Most often they are shown in cartograms in ArcMap, tables and simply graphs. The thesis deals also with consequences that were caused by the biggest changes in the spatial distribution of population. The consequences are rather socio-economic, such as urbanization, suburbanization and others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malafova-BPfinal.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
Malafova.PDFPosudek oponenta práce526,17 kBAdobe PDFView/Open
Malafova_0.PDFPosudek vedoucího práce615,08 kBAdobe PDFView/Open
Malafova_1.PDFPrůběh obhajoby práce231,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.