Title: Znárodnění a konfiskace podle dekretů prezidenta republiky
Other Titles: Nationalization and confiscation according with the Presidential decrees
Authors: Brýlová, Petra
Advisor: Beránek, Petr
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3239
Keywords: 2. světová válka;konfiskace;znárodnění;vyvlastnění;tzv. Benešovy dekrety;dekretální pravomoc;exilová vláda;národní správa;poválečná vláda;osoba státně nespolehlivá
Keywords in different language: confiscation;nationalization;expropriate;property right;sc. Beneš decrees;World War II.;national administration;post-war government;person state undependable;exile government
Abstract: Práce se věnuje zásahům do vlastnictví po ukončení 2. světové války, zejména otázkám znárodnění a konfiskací nepřátelského majetku. Obsah celé práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na události po roce 1938, které byly příčinou vzniku exilové vlády v Londýně. Tato vláda připravila podmínky pro vydávání dekretů prezidenta republiky. Další kapitola se zaměřuje na konfiskační a znárodňovací dekrety. Je rozdělena do čtyř podkapitol, z nichž první se zabývá vznikem Košického vládního programu, na základě kterého bylo znárodnění a konfiskace majetku provedena. Další podkapitola seznamuje s tzv. národní správou. Znárodňovacími dekrety se zabývá podkapitola třetí, která je rozdělená do dalších pěti oddílů podle druhu znárodňovaného průmyslu, poslední oddíl se věnuje vzniku závodních a podnikových rad. Další podkapitola se zabývá konfiskací majetku jak zemědělského, tak konfiskace majetku ostatního. V poslední kapitole se snažím přiblížit důsledky přijetí znárodňovacích a konfiskačních dekretů.
Abstract in different language: The work deals with interference with property after the second World War II, especially the issues of nationalization and kofniskací enemy property The content of the whole work is divided into four chapters. The first chapter focuses on events after 1938, which were the cause of the exile government in London. The government set conditions for the issuance of presidential decrees . Another chapter focuses on the confiscation and nationalization decrees. It is divided into four chapters. The first of which deals with the emergence of Kosice government program, which was based on nationalization and confiscation of the property taken. Next subsection introduces the national administration. Nationalization decrees subchapter deals with the third, which is further divided into five sections according to the type of nationalization industry. The last section is devoted to racing and the emergence of corporate boards. Further the confiscation of property as an agricultural and other property confiscation . In the last chapter I try to bring the consequences of nationalization and confiscation adoption decrees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce421,28 kBAdobe PDFView/Open
DP - Brylova P..pdfPosudek vedoucího práce87,54 kBAdobe PDFView/Open
OP - Brylova P..pdfPosudek oponenta práce34,59 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Brylova P..pdfPrůběh obhajoby práce58,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.