Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorNesládková, Veronika
dc.date.accepted2018-9-10
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:58Z-
dc.date.available2017-6-15
dc.date.available2019-03-15T10:18:58Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier74542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32404
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na meteorologické přístroje na základních (nižších stupních gymnázia) a středních školách (vyšším stupni gymnázia), přičemž cílem je zjistit, jak moc se tyto přístroje či pomůcky používají v hodinách zeměpisu a fyziky. Práce též rozebírá kurikulární dokumenty (Bílá kniha, rámcově vzdělávací programy a školní vzdělávací programy) a analyzuje učebnice zeměpisu a fyziky z pohledu sledovaného tématu. Metody, které jsou v práci použity, jsou kvalitativního charakteru, konkrétně dotazníkového šetření a u analýzy učebnic byla použita kritéria obsahová a rozsah tématu. Dotazník se skládá ze 14 otázek a analyzované učebnice jsou 4, konkrétně dva tituly ze zeměpisu a dva tituly z fyziky. Výsledky prokázaly, že pomůcky či přístroje ve výuce nejsou v dostatečné míře používány a když už se využívají tak hlavně při výuce fyziky. Proto v diskuzi uvádím, jak bych meteorologické přístroje zakomponovala do výuky zeměpisu či jinak zpestřila výuku tématu meteorologie a klimatologie.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjecthodnocení učebniccs
dc.subjectmeteorologie a klimatologiecs
dc.subjectpřístrojecs
dc.subjectučební pomůckycs
dc.titlePřístroje a pomůcky využívané pro výuku meteorologie a klimatologie na základních a středních školáchcs
dc.title.alternativeInstruments and aids used for teaching meteorology and climatology at elementary and secondary schoolsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focuses on meteorological device at primary (lower grammar schools) and secondary schools (upper level of grammar schools) whereas the goal is to find out to what extent these instruments or teaching aids are used in geography and physics lessons. The thesis focuses on curricular documents (White Book, Framework Educational Programs and School Educational Programs), where textbooks of geography and physics the will be analyzed from the point of view of the topic. The methods used in this work are of a qualitative nature, namely a questionnaire survey. Content criteria and topic scope were used in textbook analysis. The questionnaire consists of 14 questions and the analyzed textbooks are 4, namely two geography titles and two physics titles. The results show that teaching aids or instruments are not used to a sufficient extent and when they are used, it is mainly in teaching physics. Therefore, the discussion part of my thesis present my ideas about incorporating meteorological instruments into geography teaching or otherwise diversifying the subject of meteorology and climatology.en
dc.subject.translatedquestionnaire surveyen
dc.subject.translatedtextbook evaluationen
dc.subject.translatedmeteorology and climatologyen
dc.subject.translatedinstrumentsen
dc.subject.translatedteaching aidsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesladkova V. - BP - final.verze.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Nesladkova V.pdfPosudek vedoucího práce675,1 kBAdobe PDFView/Open
Nesladkova O.pdfPosudek oponenta práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Nesladkova P.pdfPrůběh obhajoby práce199,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.