Title: Všeobecný obchodní zákoník rakouský
Other Titles: Austrian general lawbook of commercial law
Authors: Marek, David
Advisor: Soukup, Ladislav
Referee: Valentová, Vendulka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3241
Keywords: obchod;obchodní právo;cechovní zřízení;Všeobecný obchodní zákoník rakouský;řád;habsburská monarchie;řemeslník;obchodní soudnictví;ABGB;kodifikace
Keywords in different language: commercial law;guild order;craftsman;commerce;Austrian general lawbook of commercial law;commercial judiciary;ABGB;codification;habsburg monarchy
Abstract: Diplomová práce na téma Všeobecný obchodní zákoník rakouský(ADHGB), sleduje především postupný vývoj obchodu a jeho právní úpravu na našem území, a ve střední Evropě. Práce popisuje významnou úlohu řemeslných cechů pro obchod samotný, cechovní vývoj, a zásadní právní dokumenty upravující cechovní zřízení. Část následující je zaměřena na legislativní úpravu obchodu v 18. století v habsburské monarchii,a její nejvýznamnější právní díla. Dále je zde naznačena úprava obchodněprávních otázek v ABGB. Hlavní část práce je zaměřena na přípravu a přijetí ADHGB, jeho obsah a rozbor. Práce pokračuje v období po přijetí ADHGB a dalším vývoji obchodního práva. Závěrečná část práce pojednává o obchodním soudnictví a recepci obchodněprávních norem roku 1918.
Abstract in different language: The thesis on the General Austrian Commercial Code (ADHGB), focuses mainly on the gradual development of trade and its regulation in our country and in Central Europe. This work describes the important role of craft guilds of trade itself, guild evolution and essential legal documents governing the guild system. Part of the following is focused on the legal regulation of trade in the 18th century in the Habsburg monarchy, and its most important legal work. Then there is the implied adjustment of commercial issues in ABGB. The main part focuses on the preparation and adoption ADHGB, its content and analysis. Work continues in the period following the adoption ADHGB and development of commercial law. The final part discusses the commercial judiciary and the reception of commercial standards in 1918.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ADHGB-DP.pdfPlný text práce759,66 kBAdobe PDFView/Open
DP - Marek D..pdfPosudek vedoucího práce53,17 kBAdobe PDFView/Open
OP - Marek D..pdfPosudek oponenta práce46,96 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Marek D..pdfPrůběh obhajoby práce52,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.