Title: Srovnání občanského práva totalitních režimů - nacistického Německa a Sovětského Svazu.
Other Titles: A Comparison of the Civil Law of Totalitarian Regimes - Nazi Germany and the Soviet Union.
Authors: Mašita, Marek
Advisor: Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Referee: Balík Stanislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32455
Keywords: nacistické německo;sovětský svaz;totalitní režimy;právní dějiny;srovnání občanského práva;nedemokratické právní systémy;nacistické právo;sovětské právo;občanské právo;bolševismus;nacismus.
Keywords in different language: nazi germany;soviet union;totalitarian regimes;the history of law;comparison of civil law;undemocratic legal systems;nazi law;soviet law;civil law;bolshevism;nazism.
Abstract: Diplomová práce na téma "Srovnání občanského práva totalitních režimů nacistického Německa a Sovětského Svazu" se zabývá občanským právem v nacistickém Německu, Sovětském Svazu a následně je porovnává. První kapitola se věnuje nástupu nacistů k moci, charakteristice nacistického práva a následně vývoji občanského zákoníku a problematice občanského práva. Druhá část práce se soustředí podobným způsobem na Sovětský Svaz s drobnými rozdíly. Popisuje nástup bolševiků k moci, charakterizuje sovětské právo a následně vysvětluje vývoj a problematiku občanského práva do roku 1945. Hlavní částí práce je poslední kapitola věnující se porovnání nacistického a sovětského občanského práva. V jednotlivých podkapitolách jsou specifikovány podobnosti a rozdíly v základních občanskoprávních otázkách, dále v otázkách věcných práv, závazkového práva, dědického práva a rodinného práva. Hlavním cílem práce je poukázat na podobnosti v občanském právu, a nejen v něm, u obou režimů.
Abstract in different language: The diploma thesis on topic of "Comparison of the Civil Law of Totalitarian Regimes - Nazi Germany and the Soviet Union" deals with civil law in Nazi Germany, the Soviet Union and then compares them. The first chapter apply to the rise of the Nazis to power, the characterization of Nazi law and the subsequent development of the Civil Code and civil law. The second part of the diploma thesis focuses similarly on the Soviet Union with minor differences. It describes the rise of the Bolsheviks to power, characterizes Soviet law and subsequently explains the development and issues of civil law until 1945. The main part of the thesis is the last chapter dealing with the comparison of Nazi and Soviet civil law. In individual sub-chapters are specified similarities and differences in basic civil issues, as well as issues of property rights, law of obligations, inheritance law and family law. The main objective of the diploma thesis is to point out similarities in civil law, and not only in it, in both regimes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Masita -Diplomova prace (2018) - Srovnani obcanskeho prava totalitnich rezimu - nacistickeho Nemecka a Sovetskeho Svazu..pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
DP - Masita Marek.pdfPosudek vedoucího práce450,6 kBAdobe PDFView/Open
OP - Masita Marek.pdfPosudek oponenta práce33,16 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Masita Marek.pdfPrůběh obhajoby práce45,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.