Title: Pojetí deliktů proti životu v době předbělohorské
Other Titles: The Conception of Crimes Against Life in the Time before the Battle of White Mountain
Authors: Šulcová, Markéta
Advisor: Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32458
Keywords: středověk;trestní právo;zemské právo;městské právo;vražda;zabití;infanticida;sebevražda;smlouvy o hlavu;trest smrti
Keywords in different language: medieval history;criminal law;landrecht;municipal law;murder;manslaughter;infanticide;suicide;settlement;death penalty
Abstract: Cílem práce je bližší analýza pojetí deliktů proti životu v době předbělohorské. Přináší pokus o ukázku koncepce deliktů proti životu od prvobytně pospolné společnosti do sedmnáctého století před nástupem absolutismu a jeho moderních trestních zákoníků. Zachycuje se zde v běhu času pohled na takové delikty, jakými jsou v dnešním pojetí trestního práva, vražda a zabití, také na vraždu plodu nebo dítěte matkou a sebevraždu. Práce se zabývá trestním právem na území Čech a Moravy, konkrétně dvěma hlavními právními systémy - zemským a městským právem a jejich ustanoveními o usmrcení. Co se týče obsahu práce, představuje ji včetně úvodu a závěru osm hlavních kapitol. Druhá kapitola je věnována nejstarší historii trestního práva a stručným popisům jednotlivých právních institutů, se kterými se shledáváme u právních památek. Jádrem práce je třetí kapitola, ve které jsou podrobeny selekci jednotlivé právní památky obou oblastí světského práva a jsou z nich vybrány relevantní trestněprávní ustanovení týkající se usmrcení. Čtvrtá a pátá kapitola je zaměřena na sebevraždu a zahubení neřádně nabytého plodu. Šestá kapitola představuje nejčastější tresty za delikty proti životu a charakterizuje jejich podstatu a výkon. V sedmé kapitole jsou uvedeny příklady z dobové trestněprávní praxe. Závěr celé zkoumání shrnuje a vyhodnocuje.
Abstract in different language: The main objective of this work is closer analysis of the concept of crimes against life in times before the Battle of the White Mountain. Thesis attempts to show concept of crimes against life from primitive stages of a cultural progress of a society up to the 17th century, and emerging of modern penal codes. The work focuses on actions now perceivable as murder, manslaughter, infanticide and suicide. Geographically it deals with regional legal systems in Bohemia and Moravia, centering especially on Landrecht and municipal law. The introduction briefly defines topic and basic terminology used in the thesis. Then, the processes undertaken in cultures of primitive stage as a solution and answer of examined violent crimes are presented, such as vendetta and retaliation. Related institutes of medieval law are then examined - fehde, trial by battel and settlement. At the end of this chapter the focus is given to nature of criminal proceedings in municipal law and Landrecht. Next chapter analyses concrete statutes in legal sources. First, the Landrecht sources are presented six law books and four codices. Second, the municipal law is brought forward: an attempt of universal codification and an official codification. The fourth chapter analyses suicide in the Middle Ages and early modern times. This chapter presents the paradigm in which both common society and Church regarded the crime of suicide. In the eyes of the second one it was viewed as a mortal sin, and the first one, legally speaking, proclaimed it as a crime. A short introduction to problematic of honor is given, because of the fact, that the suicide was percieved as a dishonorable deed. A discussion about infanticide is incorporated into chapter five. There is an analysis of a view of the Catholic Church and the contemporary society on this mortal sin and crime. The chapter contains description of the offender's behavior and some reasons for such an action (especially situation of free mothers and illegitimate children in medieval society). Chapter six's goal is to present actual forms of punishment for the examined violent acts. An apparent adjustment of a form of the death penalty is being shown, and on the other hand a mercy, too. In the end some examples and case studies on basis of infamous Czech Black books is given. A settlement agreement is also examined on the basis of this source.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Sulcova Diplomova prace.pdfPlný text práce887,59 kBAdobe PDFView/Open
DP - Sulcova Marketa.pdfPosudek vedoucího práce51,3 kBAdobe PDFView/Open
OP - Sulcova Marketa.pdfPosudek oponenta práce48,76 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Sulcova Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce45,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.