Název: Vysídlování českých obyvatel ze Sudet po roce 1938 Oblast Českolipsko
Další názvy: Displacement of the Czech population from the Sudetenland after year 1938 Region Českolipsko
Autoři: Zimáňová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3251
Klíčová slova: politická scéna první republiky;česko-německé vztahy;vysídlování;Českolipsko;uprchlické tábory;Židé
Klíčová slova v dalším jazyce: political scene of first republic;czech-german relations;displacing;Česká Lípa area;Jews;refugee camps
Abstrakt: V diplomové práci pojednávám především o problematice utečenectví bezprostředně před uzavřením Mnichovské dohody a po ní. Pro bližší pochopení daného tématu a skutečností souvisejících s vývojem oblasti, jsem v prvé části studie vykreslila politické důvody, jež zapříčiňovaly gradující napětí mezi českým a německým obyvatelstvem v Sudetech. Po osvětlení důvodů pojednávám v další části o samém vysídlování pohraničí, přičemž uvádím i nástin vývoje v oblasti Českolipska. V dalším nezapomínám zmínit témata související s vyhnáním českého obyvatelsva, příkladmo nezaměstnanost, uprchlické tábory a další. Samý závěr práce jsem věnovala kapitole pojednávající o osudech některých českolipských Židů, kteří - přestože patřili ke zvláštní prvorepublikové entitě - byli rovněž nedílnou součástí života obce Česká Lípa.
Abstrakt v dalším jazyce: I especially deal with the problems of refugees in my dissertation just before making The Munich Agreement and also short time after it. For better understanding of this topic and all facts which are connected with local development I described in the first part the political reasons that caused escalated tension between czech and german population in Sudetenland. After explaining the reasons in the next part I mentioned the displacing border areas, especially in the Česká Lípa one. I did not forget to mention the topics connected with displacing the czech population, for example unemployment, refugee camps and others. The very ending of this study is dedicated to the chapter desling with fortunes of several Česká Lípa Jews, who - although they belonged to special First Republic entity - also were the indivisible part of Česká Lípa everyday life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Zimanova M..pdfPosudek vedoucího práce41,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Zimanova M..pdfPosudek oponenta práce37,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Zimanova M..pdfPrůběh obhajoby práce52,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.