Title: Interní komunikace v organizaci
Other Titles: Internal communication in organization
Authors: Staroszková, Petra
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32538
Keywords: komunikace;vnitropodniková komunikace;komunikační dovednosti;firemní kultura
Keywords in different language: communication;in-house communication;communication skills;corporate culture
Abstract: Předložená práce je zaměřena na interní komunikaci na městském úřadě v Sokolově. Autorka již před zpracováním této práce měla povědomí o rezervách a nedostatcích v interní komunikaci a ráda využila příležitosti se tomuto tématu věnovat v rámci bakalářské práce. Práce je v první části zaměřena na základní charakteristiku komunikace obecně a na popis interní komunikace. Druhá část práce je kromě popisu organizace věnována výsledkům dotazníkového šetření, díky kterému autorka získala zpětnou vazbu o stavu interní komunikace v organizaci. V návrhové části autorka uvádí tři možná řešení vedoucí ke zlepšení stavu interní komunikace. V závěru práce je pak provedeno zhodnocení dosažení stanovených cílů a stručná rekapitulace poznatků z teoretické a praktické části bakalářské práce.
Abstract in different language: This thesis focuses on internal communication at the municipal office in Sokolov. Before writing this thesis the author was already aware of some of the reserves and shortcomings in internal communication and took the opportunity to explore this topic in her bachelor thesis. The first part of the thesis focuses on the basic characteristics of communication in general and on providing a description of internal communication. In addition to describing the organization, the second part of the thesis is devoted to the results of a questionnaire survey, which provided the author with feedback on the internal communication situation within the organization. In the proposal section, the author presents three possible solutions for improving internal communication. The thesis concludes with an assessment of the extent to which the designated objectives were achieved and briefly summarises the findings from the theoretical and practical parts of the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interni komunikace v organizaci.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Staroszkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce701,15 kBAdobe PDFView/Open
Staroszkova_OP.pdfPosudek oponenta práce725,79 kBAdobe PDFView/Open
Starozskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce169,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.