Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠlesingerová, Michaela
dc.contributor.refereeSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:14Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:20:14Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74852
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32572
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení konkurenceschopnosti podniku Hrbáček, s. r. o. na trhu mezinárodní silniční dopravy. Pro posouzení současné míry konkurenceschopnosti společnosti byly vypracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Vnější okolí podniku je analyzováno prostřednictvím PEST analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na faktory technického rozvoje, výrobní faktory, marketingové a distribuční faktory a zdroje společnosti. Současná ekonomická situace podniku je hodnocena prostřednictvím poměrových ukazatelů finanční analýzy, konkrétně ukazateli likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Zjištěné poznatky vycházející z příslušných analýz jsou zaznamenány do SWOT analýzy, která informuje o silných a slabých stránkách společnosti a potencionálních příležitostí a hrozbách. V závěru práce jsou navržena opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectkonkurenční strategiecs
dc.subjectpest analýzacs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectswot analýza.cs
dc.titleAnalýza konkurenceschopnosti vybraného podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of competitiveness of the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis is focused on the evaluation of the competitiveness of Hrbáček, Ltd. in the international road transport market. In order to assess the current level of company competitiveness, the analysis of the external and internal environment were developed. The external environment of the company is analyzed through PEST analysis and Porter's five-forces model. Analysis of the internal environment focuses on factors of technical development, factors of production, marketing and distribution factors and company resources. The current economic situation of the enterprise is assessed through financial ratios, namely liquidity, profitability, activity and indebtedness indicators. The findings obtained from the relevant analyzes are recorded in the SWOT analysis, which reports on the company's strengths and weaknesses and potential opportunities and threats. At the end of the thesis, measures are proposed to increase the competitiveness of the company.en
dc.subject.translatedcompetitivenessen
dc.subject.translatedcompetitive advantageen
dc.subject.translatedcompetitive strategy porter's five forces modelen
dc.subject.translatedpest analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedswot analysis.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slesingerova_Michaela.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
BP-Slesingerova-VP.pdfPosudek vedoucího práce543,62 kBAdobe PDFView/Open
BP-Slesingerova-OP.pdfPosudek oponenta práce523,39 kBAdobe PDFView/Open
Slesingerova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce136,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.