Title: Projektový management v architektuře
Other Titles: Architectural Project Management
Authors: Baumgartner, Aleš
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32583
Keywords: projektový management;architektura;stavba
Keywords in different language: project management;architecture;building
Abstract: Předložená práce je zaměřena na souhrn dostupných informací o projektovém managementu v architektonickém projektu a definici role projektového manažera v architektonickém týmu. Důležitou součástí práce je identifikace potencionálních zainteresovaných stran. V dalších kapitolách je vyzdvižena legislativní stránka projektu a jsou identifikovány hlavní fáze projektu a důležité milníky. Práce využívá metodiku České komory architektů a dostupnou zahraniční literaturu, kterou porovnává s praktickými zkušenostmi architektonických studií. Cílem práce je vytvoření vědomostního základu pro začínajícího projektového manažera, který musí být schopen řešit každodenní problémy projektu od samotného začátku až po jeho uzavření.
Abstract in different language: Presented thesis is aimed to summarize all available information about project management in architectonic project and to define the role of a project manager in architectonic team. Crucial part of the thesis is to identify potential parties of interest. Legislative aspect of the project is emphasized in the following chapters and important milestones are identified. Methodology of Czech Chamber of Architects and available foreign literature is used and compared with practical experiences of architectonic studios. Aim of this thesis is to create knowledge base for project manager beginner, who has to be able to deal with everyday issues of the architectural project from the very beginning till the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AlesBaumgartner - Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
BP-Baumgartner-VP.pdfPosudek vedoucího práce791,88 kBAdobe PDFView/Open
BP-Baumgartner-OP.pdfPosudek oponenta práce612,57 kBAdobe PDFView/Open
Baumgartner - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce157,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.