Title: Marketingové a prodejní aktivity vybrané organizace
Other Titles: Marketing and sales activities of selected organisation
Authors: Kovář, Petr
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32597
Keywords: marketing;marketingový mix;marketingová komunikace;prodej
Keywords in different language: marketing;marketing mix;marketing communication;sales
Abstract: Předkládaná bakalářská práce v teoretické rovině analyzuje téma marketingu a prodeje a v rámci této tématiky se podrobněji zabývá marketingovou komunikací. Autor práce se nejdříve věnuje marketingovému prostředí firmy, marketingovému výzkumu, segmentaci trhu, marketingové analýze a marketingovému mixu. Následně je podrobněji rozebrána marketingová komunikace. Další část práce se věnuje prodeji, kde se autor zaměřuje na osobní prodej, výstavy a veletrhy. Následující kapitoly představují společnost Greenlux s.r.o., její produktové portfolio a mapují jednotlivé oblasti marketingu a prodeje v praktickém kontextu. Hlavního cíle této práce autor dosahuje prostřednictvím dotazníkového šetření, s jehož pomocí formuluje praktická doporučení pro zlepšení marketingové komunikace zvolené společnosti, konkrétně to jsou, doplnění nejčastějších otázek na internetové stránky společnosti, návrh event akce a proces doplnění informačních videí na Youtube kanál.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis theoretically analyses the topic of marketing and sales with focus on marketing communication. The author first briefly summarizes the marketing environment of the company, marketing research, market segmentation, marketing analysis, and marketing mix. Marketing communication is further elaborated in the next part of the text. Another part is devoted to sales where the author focuses on personal sales, exhibitions and trade fairs. The following chapters introduce Greenlux s.r.o. by its product portfolio and map the various areas of company marketing and sales in a practical context. The main aim of this work is to improve marketing communication of the selected company by a questionnaire survey, which helps to form practical recommendations. Specially, by adding the most frequently asked questions to the company's website, schedule the events, publishing the supplement information of company's products to the Youtube channel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL.pdfPlný text práce4,34 MBAdobe PDFView/Open
Kovar_OP.pdfPosudek oponenta práce672,82 kBAdobe PDFView/Open
Kovar_VP.pdfPosudek vedoucího práce819,84 kBAdobe PDFView/Open
Kovar - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce218,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.