Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication within the project team
Authors: Nováková, Karina
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32602
Keywords: projektový management;projekt;projektový tým;komunikace
Keywords in different language: project management;project;project team;communication
Abstract: Tématem této bakalárské práce je "Komunikace v projektovém týmu". Cílem práce je analyzovat a zhodnotit komunikaci v konkrétním projektovém týmu ve společnosti ČEZ, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy spojené s projektovým řízením. Dále je popsána ko-munikace, její typy, funkce a nástroje. V praktické části je představena mateřská spo-lečnost ČEZ, a.s., pod kterou spadá společnost ČEZ Prodej, a.s., z jejíchž clenu byl slo-žen projektový tým realizující vybraný projekt "Redesign zákaznických center". Praxe je prověřena pomocí dotazníkového šetrení a rozhovoru. Na základě získaných záveru jsou pak navržena opatrení pro zefektivnení komunikace v projektovém týmu, které jsou výstupem celé práce.
Abstract in different language: The topic of thebachelo'r thesis ic "Communicationin a project team".The goal of this thesis is to analyze and review the communication of a particular project team in the CEZ joint-stock company. The thesis is devided into the theoretical and particular part.The theoretical part contains the definitions of the basic vocabulary used in the con-text of project management. Furthermore the are characteristics of communicatin, its types, functions and tools. In the practical part is presented the parent company CEZ joint-stock company, under which falls the company CEZ Sale joint-stock company, of whose members was composed a project team, implementing the selected project "rede-sign of the customer centers". The particular part is verified through a questionnaire survey and an interview. Based on the obtained conclusions are proposed measures to streamline the communication in the project team, which are the output of the whole work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karina_Novakova_K15B0124P.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
BP-Novakova-VP.pdfPosudek vedoucího práce623,09 kBAdobe PDFView/Open
BP-Novakova-OP.pdfPosudek oponenta práce647,13 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.