Title: Řízení rizik projektu v oblasti výzkumu a vývoje informačních systémů
Other Titles: Project risk management in field of research and development of information systems
Authors: Průšová, Kamila
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Čech Marek, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32604
Keywords: rizika;kontron ect design s.r.o.;projekt;agilní přístup
Keywords in different language: risks;kontron ect design s.r.o.;project;agile access
Abstract: Předložená práce je zaměřena na řízení rizik v projektu. Cíl práce je zaměřit se na řízení rizik ve vybrané firmě, v Kontronu ECT Design s.r.o. a aplikovat tak, získané teoretické znalosti na konkrétní projekt v praxi. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů v projektovém řízení a na důležité pojmy související s řízením rizik v projektu. Teoretická část čerpá z odborné literatury. Praktická část byla vypracována pomocí interních informací, získaných z konzultací ve firmě Kontron ECT Design s.r.o. Hlavním výstupem z praktické části bakalářské práce je vyhotovení logického rámce, registru rizik, mapy rizik a navržení opatření na definovaná rizika. Tento projekt probíhá v době, kdy se vypracovává bakalářská práce a proto, se v bakalářské práci porovnává, jaká rizika se definovala na začátku, jaký byl jejich průběh a jestli se během realizace projektu nenaskytla nová rizika.
Abstract in different language: The presented work is focused on risk management in the project. The main goal of the thesis is to focus on risk management in a selected company, in Kontron ECT Design LLC. and to apply the gained theoretical knowledge to a particular project in practice. The theoretical part focuses on defining basic concepts in project management and on important concepts related to project risk management. The theoretical part draws on specialized literature. The practical part has been developed using internal information obtained from consultations at Kontron ECT Design LLC. The main output of the practical part of the bachelor thesis is the elaboration of the logical framework, the risk register, the risk maps and make of measures for defined risks. This project is in progress with the bachelor thesis and that is why we can compare plans in risk management with reality in project. What risks were defined at the beginning, what was their progress in time and if there were some new risks during the implementation of the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Kamila Prusova K15B0379P.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
BP-Prusova-OP.pdfPosudek oponenta práce599,83 kBAdobe PDFView/Open
BP-Prusova-VP.pdfPosudek vedoucího práce615,31 kBAdobe PDFView/Open
Prusova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.