Title: Řízení rizik projektu
Other Titles: Project risk management
Authors: Rybníčková, Zuzana
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32606
Keywords: projektový management;projekt;riziko;řízení rizik
Keywords in different language: project management;project;risk;risk management
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik projektu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu a managementu rizik. Dále je teoreticky popsáno řízení rizik. V praktické části je stručně popsána společnost eSVe STAV, s. r. o. a konkrétní projekt rekonstrukce výtahů. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat řízení rizik konkrétního projektu společnosti eSVe STAV, s. r. o. V práci jsou popsána identifikovaná rizika, je provedena analýza rizik a je popsáno jejich následné ošetření. Závěrem bakalářské práce jsou návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on project risk management. The theoretical part describes the basic concepts of project management and risk management. Further, it theoretically describes project risk management. In the practical part is briefly described company eSVe STAV, s. r. o. and specific project reconstruction of elevators. The aim of the bachelor thesis was to describe the risk management of this project. In the bachelor thesis are described identified risks, risk analysis is performed and their subsequent treatment is described. The conclusion of bachelor thesis contains suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zuzana_Rybnickova_2018.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
BP-Rybnickova-VP.pdfPosudek vedoucího práce609,52 kBAdobe PDFView/Open
BP-Rybnickova-OP.pdfPosudek oponenta práce551,84 kBAdobe PDFView/Open
Rybnickova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce159,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.