Title: Neočekávaný…
Other Titles: "Unexpected…"
Authors: Huseva, Volha
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Černá Hana, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32655
Keywords: fixy na bázi lihu;porcelán;kresba;improvizace;neomezenost;neočekávanost
Keywords in different language: markers on an alcohol basis;porcelain;drawing;improvisation;unlimited;unexpected
Abstract: Tato bakalářská práce je demonstrací mé silné stránky, toho, čeho jsem schopná bez jakéhokoli omezení, pro rozvoj schopnosti samostatného určení cílů a vyhledávání způsobu jejich dosažení. Mou silnou stránkou, kterou prezentuji, je schopnost kreslit. Abych to mohla ukázat co nejlépe, zvolila jsem bílý, čistý porcelán. Do mého cílu zapojuji odstranění jakéhokoli omezení, které by se mohlo týkat mé práce. Proto jsem se neomezovala ve výběru materiálu a zvolila jsem obyčejný fix na bázi lihu.
Abstract in different language: This diploma thesis is a demonstration of my strong side, this is what I can do, without any kind of limitations, to develop the ability of determination the aim myself and find the way to achieve it. My strong side, which I want to demonstrate, is the ability to draw. To show this in the best way, I chose white, pure porcelain. Since my aim is to remove any restrictions on the work, that's why I did not limit myself in the choice of material. I chose for the painting of porcelain a regular marker on an alcohol basis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2017_2018 Volha Huseva.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
Huseva_v.pdfPosudek vedoucího práce510,48 kBAdobe PDFView/Open
Huseva_o.pdfPosudek oponenta práce528,5 kBAdobe PDFView/Open
Huseva.pdfPrůběh obhajoby práce408,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.