Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDostálová Alena, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMacaxi, Florindo
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:21:51Z-
dc.date.available2016-10-19
dc.date.available2019-03-15T10:21:51Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-21
dc.identifier72702
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32764
dc.description.abstractDiplomová práce nese název "Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku". Práce navazuje na mou bakalářskou práci "Zmlazování semenáčků stromů v opuštěných vesnicích Tachovska", z r. 2016 a zjišťuje vliv půdních charakteristik, okolních biotopů a stáří stromů v zaniklých vesnicích na uchycování rostlin, zejména dřevin. Pro tento účel bylo použito 29 lokalit z předchozí práce, na kterých probíhal terénní výzkum. Byly odebrány půdní vzorky z lokalit, vymapovány biotopy v okolí do 150 m od lokalit a byly odebrány vzorky dřeva Presslerovým přírůstkovým nebozezem za účelem zjištění stáří porostů. Hlavními cíli bylo v terénu zjistit trendy v uchycování semenáčků stromů v intravilánech opuštěných vesnic v závislosti na okolní vegetaci, stáří porostu a stávajících půdních podmínkách a dále popsat stávající stav vegetace a determinovat trendy v rozdílech v druhovém složení v závislosti na okolní vegetaci, stáří porostu a půdních podmínkách stanoviště. Byly zhodnoceny vlivy jednotlivých faktorů na vývoj vegetace. Statistické zhodnocení dat probíhalo v programu Canoco.cs
dc.format70 s. (97 503 znaků), xi s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsukcesecs
dc.subjectsekundární sukcesecs
dc.subjecttachovskocs
dc.subjectzaniklé vesnicecs
dc.subjectpůdacs
dc.subjectsemenáčkycs
dc.subjectdřevinycs
dc.titleVliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovskucs
dc.title.alternativeSpecies composition and tree seedling recruitment in the secondary woodlands in abandoned villages in the Tachovsko region influenced by the stage of succession, surrounding vegetation cover and soil conditionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedName of this thesis is "Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku" (Species composition and tree seedling recruitment in the secondary woodlands in former villages in the Tachovsko region influenced by the stage of succession, surrounding vegetation cover and soil conditions). This thesis builds on my bachelor thesis "Zmlazování semenáčků stromů v opuštěných vesnicích Tachovska" (Tree seedlings establishment in the abandoned villages of Tachovsko region), from year 2016 and it solves an infuence of soil character, surrounding and age of tree layer to woody plants establishment in abandoned villages of Tachovsko. IT was used 29 areas from by bachelor theses for field research. Soil samples were taken from each site, biotopes was mapped in the buffer 150 m around each site and samples of wood were picked up by Pressleroe's incremental verge to determine the age of the tree layer. Main aims of theses was to find out trends in seedlings establishment in intravilanes of abandoned villages depending on the vegetation surrounding, the age of the vegetation and existing soil conditions, and to describe the current state of vegetation and to determine trends in differences in species composition depending on the surrounding vegetation, soil conditions of the habitat. The effect of each factor on vegetation development was evaluated. Statistical evaluation of the data was carried out in the Canoco program.en
dc.subject.translatedsuccessionen
dc.subject.translatedsecondary successionen
dc.subject.translatedtachovsko regionen
dc.subject.translatedabandoned villagesen
dc.subject.translatedsoilen
dc.subject.translatedseedlingsen
dc.subject.translatedwoody plantsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mgr_thesis_fm_final.pdfPlný text práce5,99 MBAdobe PDFView/Open
Macaxi V.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Macaxi O.pdfPosudek oponenta práce932,37 kBAdobe PDFView/Open
Macaxi P.pdfPrůběh obhajoby práce169,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.