Title: Procesní mapy v procesech řízení výroby (ve výrobním podniku) a audit procesů
Other Titles: Process maps in processes of production management (in manufacturing company) and process audit
Authors: Štefanová, Blanka
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Gattringer Tomáš, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32786
Keywords: proces;procesní mapa;procesní audit;bpm;evobus;výroba
Keywords in different language: process;process map;process audit;bpm;production
Abstract: Pro tuto diplomovou práci si autorka vybírá téma "Procesní mapy v procesech řízení výroby (ve výrobním podniku) a procesní audit". Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V první části autorka popisuje klíčové pojmy související se zvoleným tématem za pomoci odborné literatury. Věnuje se procesní organizaci, podnikovým funkcím a procesům a v neposlední řadě také procesnímu a výrobnímu řízení. Hned v úvodu praktické části práce autorka seznamuje čtenáře se společností EvoBus Česká republika s.r.o., která je pro tuto práci vybrána. V dalších kapitolách pak autorka naplňuje definované cíle této práce. Prvním cílem práce je definování a popsání hlavních, podpůrných a řídících procesů, z nichž je sestavena procesní mapa. Jelikož jde o výrobní podnik, hlavní činností je výroba, která je rozdělena do tří úseků nářezárna, zařízení PAOB a svařovna. Tyto 3 úseky byly zvoleny pro namodelování podnikových procesů, spolu s procesem výstupní kontroly, která je pro výrobu velmi důležitým podpůrným procesem. V závěru této kapitoly došlo k zhodnocení procesů a definování jednotlivých metrik pro měření výkonnosti procesů. Poslední kapitola se věnuje procesnímu auditu, jehož předmětem je materiálový tok a uspořádání pracoviště. Autorka nejdříve zhodnotila současný stav na střední linii a následně za podpory auditorského týmu sestavuje nový layout pro výrobní halu 40. Optimalizací materiálového toku dochází k odstranění nedostatků v současnosti, odstraňují se kanbanové regály z výrobní plochy, což vede k lepšímu uspořádání materiálu. Závěrem této kapitoly je auditorská zpráva a srovnání dvou Spaghetti diagramů zakreslující pohyb dělníků před a po optimalizaci. V závěru autorka navrhuje společnosti spustit pilotní verzi nově sestaveného layoutu a za pár měsíců opět zhodnotit současný stav a před přesunem do nové výrobní haly odstranit případně dodatečně zjištěné nedostatky.
Abstract in different language: The author for this diploma thesis selects the topic "Process maps in processes of production control (in the production enterprise) and process audit". The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The first part describes the key concepts related to the chosen topic with the assistance of specialized literature. The part deals with process organization, business functions and processes and, last but not least, process and production management. At the beginning of the practical part, the author introduces to the readers EvoBus Czech Republic, limited liability company, who is selected for this thesis. In the following chapters, the author fulfills the defined goals of this work. The first objective of the thesis is to define and describe the core, supporting and management processes, from which the process map is compiled. Since it is a manufacturing company, the main activity is production, which is divided into three sections the brewery, PAOB plant and welding section. These three sections were chosen to model business processes along with an output control process that is a very important supporting process for production. At the end of this chapter, processes were evaluated and defined individual metrics for measuring process performance. The last chapter focuses on the process audit, the subject of which is material flow and organization of the workplace. The author first assessed the current situation on the middle line and then assembled with the support of the audit team a new layout for the production hall 40. By optimizing the material flow, the kanban shelves are removed from the production area, which leads to a better arrangement of the material. The conclusion of this chapter is an auditor's report and a comparison of two Spaghetti diagrams describing the movement of laborers before and after optimization. In conclusion, the author proposes that the company launch a pilot version of the newly assembled layout and in a few months to re-evaluate the current situation and remove any additional shortcomings identified before moving to the new production hall.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stefanova_Blanka.pdfPlný text práce5,32 MBAdobe PDFView/Open
DP-Stefanova-VP.pdfPosudek vedoucího práce687,85 kBAdobe PDFView/Open
DP-Stefanova-OP.pdfPosudek oponenta práce604,39 kBAdobe PDFView/Open
Stefanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce180,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.