Název: Studenti vysokých škol a jejich představy o vlastní biografii
Další názvy: Students of Universities and their Ideas about their Biography
Autoři: Vovsová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hošková, Lucie
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3280
Klíčová slova: životní plány;postoj;vzdělání;zaměstnání;partnerský život;manželství;rodičovství;gender
Klíčová slova v dalším jazyce: life plans;attitude;education;employment;partnership life;marriage;parenthood;gender
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na představy studentů vysokých škol humanitního směru o jejich budoucím životě. Hlavním cílem bylo zjistit, jak si mladí lidé představují svůj život, jaké mají plány a čeho by chtěli dosáhnout. Pro svůj výzkum jsem zvolila polostrukturované rozhovory, které jsem provedla celkem s 16 jedinci. Zaměřovala jsem se hlavně na vzdělání, kterého by studenti chtěli dosáhnout a na zaměstnání, které by jednou chtěli vykonávat. Dalším tématem byl partnerský život, kdy jsem se zajímala o výběr partnera, společné bydlení, manželství a rodičovství. Poslední okruh otázek se zaměřoval na genderovou strukturu ve veřejné i soukromé sféře.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on university students from humanities are and their ideas about future life. The main aim was to determine how young people imagine their lives, what their plans and what they would like to achieve. For my research I choose semi-structured interviews that I conducted with 16 individuals in total. I focused mainly on education, what students would like to achieve and the job that one would like to perform. Another thema was the partnership life that I was interested in selecting a partner, living together, marriage and parenthood. The last set of questions focused on the gender structure of public and private sphere.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vovsova_BP_2012.pdfPlný text práce406,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vovsova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce44,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Katerina Vovsova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
vovsova.PDFPrůběh obhajoby práce189,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.