Title: Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického
Other Titles: Moral offenses from the perspective of criminal law, criminal policy and criminology
Authors: Dřížďal, František
Advisor: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32835
Keywords: mravnostní delikty;sexuální trestné činy;mravnostní kriminalita;trestní právo;skutková podstata;pachatel;oběť;trestní politika;vývoj právní úpravy
Keywords in different language: moral offenses;sexual criminal offences;moral wrongs;criminal law;actus reus;offedner;victim;criminal policy;evolution of criminal legislation
Abstract: Má diplomová práce se zabývá mravnostními delikty, zejména pak sexuálními trestnými činy, zařazenými do hlavy III. trestního zákoníku, pojmenované: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Koncepcí této diplomové práce jsem se snažil dosáhnout, aby si i případná širší veřejnost uvědomila posun ve vnímání erotiky, sexuality, intimity a s tím spojených morálně a právně vadných jednání. Hlavními cíli této práce je vysvětlit co jsou mravnostní delikty, sexuálně motivované trestné činy, jejich dělení, jakož i seznámit čtenáře s pojmem mravnostní kriminalita. Následně se snažím postihnout vývoj právní úpravy mravnostní kriminality od raného středověku, přes novověk a moderní dějiny, až po současnost, neboť teprve v kontextu historických souvislostí je možno sledovat nejen morální vývoj společnosti, ale i směr vývoje legislativy postihující mravnostní kriminalitu, včetně konkrétního složení kriminálního jednání. Mým cílem je také podat popis všech trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti prostřednictvím rozebrání jednotlivých zákonných znaků skutkových podstat těchto trestných činů a jejich pojmových znaků, ale také u vybraných mravnostních deliktů znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku, provést hlubší trestněprávní rozbor, rozšířený o pohled z hlediska kriminologického s výlučným zaměřením na pachatele a oběť těchto trestných činů a jejich rozličné druhy typologizace, stejně jako z hlediska trestně politického, procházejícího v zásadě celou prací. Pro potřeby této práce jsem v jejích jednotlivých částech použil především metody deskriptivní, kompilační a analytickou. Využil jsem také metodu historickou a metodu komparativní a to ať už ke srovnání historické a současné úpravy, tak ke srovnání současné úpravy jednotlivých mravnostních deliktů mezi sebou navzájem.
Abstract in different language: My diploma thesis inquiries into moral wrongs, especially criminal offences according to title III. of Criminal code named: Criminal offences against human sexual dignity. The purpose of this thesis is to achieve a better understanding of shifts in public perception of erotica, sexuality and intimacy as a whole, connected with morally and legally wrong acts. The main objective of this thesis is to explain the terms "moral offence", "moral criminality" and "sexually motivated criminal offence" as well as how the lattermost is divided into different categories. Moreover, I introduce the evolution of moral criminal legislation from the early Middle Ages through modern history till the present. With knowledge of historical context, we can observe the moral evolution of society and direction of the legislation affecting moral criminality, including the specific composition of criminal acts. In addition, I want to present a description of all criminal offences against human dignity in sexual area, using individual legal and factual features of these criminal offences and their conceptual features. Moreover, for the specific moral offences of rape, sexual abuse and sexual coercion, I make a deeper criminal analysis, extended from the point of view of criminology that focuses on offender, his victim and their different types of typologies. At the same time, this analysis will be from the politically criminal perspective, going through the whole thesis. For this thesis, I´ve used descriptive, analytic and compilation methodologies throught the work. I´ve also used historical and comparative methods to compare not only historical and present law but also historical and current laws of individual moral wrongs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - FRANTISEK DRIZDAL.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Drizdal ved Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce373,05 kBAdobe PDFView/Open
Drizdal op. Kybic.pdfPosudek oponenta práce671,67 kBAdobe PDFView/Open
Drizdal pr.o..pdfPrůběh obhajoby práce534,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.