Název: Prezentace a konstruování identity jedince prostřednictvím sítě Facebook
Další názvy: The presentation and construction of an individual´s identity through social site Facebook
Autoři: Minková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Balon, Jan
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3284
Klíčová slova: sebeprezentace;konstrukce identity;Facebook;dramaturgický přístup
Klíčová slova v dalším jazyce: self-presentation;identity construction;Facebook;dramaturgical approach
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku sebeprezentace a konstruování identity uživatelů sociální sítě Facebook. Teoretický základ práce vychází z dramaturgického přístupu Ervinga Goffmana, který přirovnává každodenní prezentaci jedince s divadelním hraním, kde dotyčný hraje roli pro publikum na přední scéně a vrací se do zákulisí, kde již svoji roli nemusí hrát. Metodologická část vychází z kvantitativního výzkumu, který je založen na dotazníkovém šetření, zaměřujícím se na význam jednotlivých faktorů utvářejících sebeprezentaci jedinců na sociální síti Facebook. Předpokladem je, že ve snaze udělat dojem na ostatní, jedinci budou prezentovat jejich ideální já, raději než jejich pravé, či skryté já.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is focused on issues of selfpresentation and construction indivudual user´s identity on social network site Facebook. Theoretical basis of this paper is based on a dramaturgical approach of Erving Goffman who compares the daily presentation of an individual acting with the theater, where individual plays the role for the audience at the front of the stage and returned to the backstage, where he doesn´t play his role. The methodological part is based on the questionnaire survey specializing in the importance of individual factors that shape individuals self-presentation on social network Facebook. The assumption is that individuals will present their ideal self rather than their true or hidden self to make an impression to others.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Minkova_Veronika_2012.pdfPlný text práce740,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Minkovaposudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Minkova_OP.docPosudek oponenta práce38,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
minkova.PDFPrůběh obhajoby práce191,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3284

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.