Název: "Fenomén celebrit z oblasti sportu"
Další názvy: The Phenomenon of Celebrities from the Sports
Autoři: Huclová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Balon, Jan
Oponent: Holubec, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3285
Klíčová slova: sociologie sportu;komercionalizace;sponzorství;obsahová analýza;sportovní celebrity
Klíčová slova v dalším jazyce: sociology of sport;commercialization;sponsorship;content analysis;sports celebrities
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na fenomén sportovních celebrit. Teoretická část přibližuje teorie, skrze které je možné na sociologii sportu nahlížet. Dále ukazuje postavení sportovců v antice, středověku a v současnosti. Zaměřuje se také na problematiku komercionalizace sportu a sponzorství sportovců a sportovkyň. Metodologická část je zaměřena na prezentaci sportovců a sportovkyň v médiích. Použitou metodou je obsahová analýza sportovní přílohy plzeňského vydání deníku Mladá fronta Dnes v letech 2008 až 2010. Cílem je zjistit, s jakými tématy jsou sportovci a sportovkyně nejčastěji spojováni v souvislosti s jejich soukromím a aférami.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the phenomenon of sports celebrities. The theoretical part introduces theories, through which we can look at the sociology of sport. Next she shows position of sportsmen in the ancient times, in the Middle Ages and in the currently. She focuses on the issues of commercialization of sport and sponsorship of sportsmen and sportswomen. The methodological part is focused on the presentation of sportsmen and sportswomen in the media. The method used is a content analysis of Sports Annex of Pilsen Issue of Mladá Fronta Dnes from 2008 to 2010. The aim is to find out the issues with which the sportsmen and sportswomen are often associated in the connection with their privacy and scandals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Huclova Katerina 2012.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
huclovaposudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
posudek_oponenta_Huclova.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
huclova.PDFPrůběh obhajoby práce212,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.