Title: Institut spolupracujícího obviněného
Other Titles: Cooperative accused person
Authors: Šimek, Filip
Advisor: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32857
Keywords: spolupracující obviněný;korunní svědek;státní zástupce;policejní orgán;soud;organizovaný zločin;zásada legality;zásada oficiality;princip oportunity;nástroje zajištění bezpečnosti
Keywords in different language: cooperative accused person;crown witness;state attorney;police authority;court;organized crime;principle of legality;principle of officiality;principle of opportunity;security instruments
Abstract: Zpracovaná diplomová práce se zabývá institutem spolupracujícího obviněného. Autor představuje institut spolupracujícího obviněného jako oportunní prvek v českém trestním procesu, jenž je za běžných okolností vystavěn na podkladě obecné zásady legality a zásady oficiality. Recentní právní úprava institutu spolupracujícího obviněného se nachází v § 178a trestního řádu a navazující hmotněprávní následky se nachází v trestním zákoníku, které lze považovat za reflexi spolupráce obviněného s orgány činnými v trestním řízení.
Abstract in different language: The compiled diploma thesis deals with the institute of the cooperating accused person. The author presents the institute of the cooperating accused person as the opportunistic element of the Czech criminal procedure, which is generally based on the principle of legality and principle of officiality. The recent legal regulation of the collaborating accused person institute is found in the § 178a of the Code of Criminal Procedure and the substantive legal consequences are found in the Criminal Code, which can be considered as the reflection of the accused person's cooperation with authorities involved in criminal proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simek-Filip-DP-Institut-spolupracujiciho-obvineneho-2018.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Simek ved. Kybic.pdfPosudek vedoucího práce660,87 kBAdobe PDFView/Open
Simek op. Stocesova.pdfPosudek oponenta práce408,23 kBAdobe PDFView/Open
Simek pr.o..pdfPrůběh obhajoby práce536,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.