Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial
Authors: Šimková, Lucie
Advisor: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32858
Keywords: obnova řízení;mimořádný opravný prostředek;zásady trestního procesu;zákon č. 141/1961 sb.;trestní řád;pravomocné rozhodnutí;skutkové vady rozhodnutí;nové důkazy a skutečnosti;obnovovací řízení;obnovené řízení;státní zástupce;oprávněné osoby;slovenský trestní řád.
Keywords in different language: retrial;extraordinary remedy;principles of the criminal proceeding;act no. 141/1961 coll;criminal procedure code;final decision;factual deffects;new evidence;new facts;renew trial;public prosecutor;authorized person;slovakian legal adjustment.
Abstract: Diplomová práce se zabývá jedním z mimořádných opravných prostředků, kterým je obnova řízení. Práce obsahuje stručný nástin historického vývoje opravného řízení. Dále obsahuje význam mimořádných opravných prostředků, včetně základních zásad trestního procesu a komparaci obnovy řízení s ostatními mimořádnými opravnými prostředky jimiž jsou dovolání a stížnost pro porušení zákona. Jádrem diplomové práce je současná právní úprava institutu obnovy řízení, kde jsou rozebrány všechny podmínky pro uplatnění tohoto prostředku. Závěrem se práce zabývá komparací české a slovenské právní úpravy obnovy řízení, přičemž současně obsahuje úvahy nad možnostmi legislativních změn české právní úpravy.
Abstract in different language: This thesis deals with one of the extraordinary remedies, which is retrail.The work contains a brief historical development of the correction proceeding. It also includes the importance of extraordinary remedies, the basic principles of the criminal proceeding, anf the comparison with other extraordinary remedies, which are extraordinary appeal and violation of the law. The core of this thesis is the actual legal adjustment of retrial, where all the conditions for the application of this remedy are solved. In coclusion, it deals with the comparison of the Czech and Slovakian legal adjustment of retrial, while at the same time it contains considerations about the possibilities of legislative changes of Czech legal adjustment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Simkova.pdfPlný text práce942,26 kBAdobe PDFView/Open
Simkova - ved.p..pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Simkova op. Fastner.pdfPosudek oponenta práce693,07 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Simkova.pdfPrůběh obhajoby práce517,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.