Název: Zpravodajské hodnoty v prostředí WEB 2.0
Další názvy: News values in the environment WEB 2.0
Autoři: Šikýřová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Balon, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3287
Klíčová slova: zpravodajská hodnota;gatekeeping;zpravodajství;web 2.0;Facebook
Klíčová slova v dalším jazyce: news value;gatekeeping;reporting;web 2.0;Facebook
Abstrakt: Bakalářská práce se snaží zjistit, jaké zpravodajské hodnoty jsou vnímané za důležité v prostředí Web 2.0, kde se každý účastník tohoto prostředí může stát zároveň jeho tvůrcem. Práce se bude snažit pomocí analýzy sociálních sítí a prostřednictvím polostrukturovaných dotazníků , pro účastníky tohoto prostředí, zjistit, jaké hodnoty musí splňovat zpráva, aby na ni tito účastníci odkázali, nebo naopak jaké hodnoty sdělení jsou příčinou odrazení od odkazu na zprávu v prostředí Web 2.0. Tyto zpravodajské hodnoty budou v práci porovnávány s již vytvořenou škálou zpravodajských hodnot, které jsou běžně používány v prostředí masových médií.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is trying to find out, which news values are considered important in Web 2.0 environment, in which every participant can become its creator. Using the semistructured questionnaires, the thesis will try to find out, which values should the message fulfill to be referred to by a participant and which values deter participant from referring to the message in Web 2.0 environment. In the thesis, these news values will be compared to already created scale of news values, which are commonly used in mass media.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika Sikyrova, Zpravodajske hodnoty v prostredi WEB 2.0, 2012, sociologie.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sikyrova_VED.docPosudek vedoucího práce38 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sikyrovaposudek_oponenta-1.docPosudek oponenta práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
sikyrova.PDFPrůběh obhajoby práce221,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.