Title: Genderová identita a stereotypy v raném dětství dítěte - mateřská škola
Other Titles: Gender identity and stereotypes in early childhood - kindergarten
Authors: Kopová, Martina
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Pařízková, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3288
Keywords: gender;socializace;stereotypy;identita
Keywords in different language: gender;socialization;stereotypes;identity
Abstract: Bakalářská práce se věnuje genderu jako principu, který je sociálně konstruován kulturou. Cílem práce je zjistit, jak děti aktivně pracují se svým genderem během každodenních aktivit a jak samotný pojem gender chápou. Autorka se zaměřila i na vizuální stránku dítěte, jež vypovídá něco o genderové socializaci ze strany rodičů. Poslední oblast pozornosti je role pedagožek a jejich možná stimulace do genderových rolí dětí v mateřské škole. Během zúčastněného pozorování v mateřské škole byla nasbírána data, která byla zaznamenána do terénního deníku a následně analyzována. Součástí analýzy jsou i obrázky, které děti vytvořily. Ty vyjadřují, co pro dítě znamená ženský a mužský gender a jak je mezi sebou rozlišuje.
Abstract in different language: This bachelor thesis attends to gender as a principle that is social construct of culture. The aim of this work is to find out how children are actively working with their gender during everyday activities and how they comprehend the concept of gender. Authoress focuses on visual aspect of the child which gives evidence about gender socialization by parents. The last area of attention is the role of educators and their possible stimulation to gender roles of children in kindergarten. During participant observation in the kindergarten was gathered data that was recorded in the research diary and subsequently analyzed. Parts of analyses are also pictures by children. They express what the child means female and male gender and how to distinguish between them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopova_Martina_2012_BP.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Kopova posudek_vedouci 2012.docPosudek vedoucího práce31 kBMicrosoft WordView/Open
Kopova_OP.pdfPosudek oponenta práce104,73 kBAdobe PDFView/Open
kopova.PDFPrůběh obhajoby práce239,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.