Název: Genderová identita a stereotypy v raném dětství dítěte - mateřská škola
Další názvy: Gender identity and stereotypes in early childhood - kindergarten
Autoři: Kopová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3288
Klíčová slova: gender;socializace;stereotypy;identita
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;socialization;stereotypes;identity
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje genderu jako principu, který je sociálně konstruován kulturou. Cílem práce je zjistit, jak děti aktivně pracují se svým genderem během každodenních aktivit a jak samotný pojem gender chápou. Autorka se zaměřila i na vizuální stránku dítěte, jež vypovídá něco o genderové socializaci ze strany rodičů. Poslední oblast pozornosti je role pedagožek a jejich možná stimulace do genderových rolí dětí v mateřské škole. Během zúčastněného pozorování v mateřské škole byla nasbírána data, která byla zaznamenána do terénního deníku a následně analyzována. Součástí analýzy jsou i obrázky, které děti vytvořily. Ty vyjadřují, co pro dítě znamená ženský a mužský gender a jak je mezi sebou rozlišuje.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis attends to gender as a principle that is social construct of culture. The aim of this work is to find out how children are actively working with their gender during everyday activities and how they comprehend the concept of gender. Authoress focuses on visual aspect of the child which gives evidence about gender socialization by parents. The last area of attention is the role of educators and their possible stimulation to gender roles of children in kindergarten. During participant observation in the kindergarten was gathered data that was recorded in the research diary and subsequently analyzed. Parts of analyses are also pictures by children. They express what the child means female and male gender and how to distinguish between them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kopova_Martina_2012_BP.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopova posudek_vedouci 2012.docPosudek vedoucího práce31 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kopova_OP.pdfPosudek oponenta práce104,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kopova.PDFPrůběh obhajoby práce239,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.