Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJonášová Alena, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorDušková, Veronika
dc.contributor.refereeKřen Jiří, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2018-6-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:27Z-
dc.date.available2017-10-2
dc.date.available2019-03-15T10:23:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-31
dc.identifier74678
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32925
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je popsat proces srážení krve z pohledu biologie, biochemie a matematiky. S odkazem na nejnovější studie jsou nejprve zmíněny a stručně popsány vybrané nejznámější biologické modely koagulace např. model koagulační kaskády či v současnosti platný buněčný model. Na jejich základě je dále provedena rešerše prací, které se zaměřují na matematické modelování vzniku krevních sraženin na různých úrovních. Pro potřeby této práce jsou uvažovány dva typově a principiálně odlišné základní modely, které jsou nejen analyzovány z hlediska chemické reakční kinetiky, ale i numericky řešeny v prostředí softwaru Matlab. První model založený na chemické interakci mezi hlavním aktivátorem a inhibitorem koagulace je řešen v rámci idealizovaných 1D a 2D geometrií s cílem demonstrovat vliv difúze a konvekce na podobu vznikajícího trombu a zároveň potvrdit existenci tzv. autovln. Druhý model uvažovaný v této práci vychází ze sekvence chemických reakcí, které vedou až k tvorbě trombinu hlavního aktivátoru přeměny fibrinogenu na nerozpustný fibrin, který tvoří základ krevních sraženin. Matematický popis tohoto modelu je odvozen na základě principů reakční kinetiky, které jsou pro lepší představu rovněž součástí této bakalářské práce.cs
dc.formatvi s., 60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzástava krvácenícs
dc.subjectkrevní sraženinacs
dc.subjectsrážení krvecs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subjectkoagulační kaskádacs
dc.subjectbuněčný modelcs
dc.titleÚvod do matematického modelování vzniku krevních sraženincs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v technicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main objective of the bachelor thesis is to describe the blood clotting process from the biological, biochemical and mathematical point of view. With reference to recent studies, the most well-known biological models of haemocoagulation, such as the coagulation cascade model or the latest cell-based model, are mentioned and their principles briefly explained. On the basis of these models, a literature survey is undertaken with focus on works dealing with mathematical modelling of the blood clotting process at different scales. For the purpose of this thesis, two kinds of mathematical models are considered, analysed in terms of chemical reaction kinetics and numerically solved in the software Matlab. The first model based on the chemical interaction between the main coagulation activator and inhibitor is solved in idealised 1D and 2D geometries with the aim to demonstrate the effect of diffusion and convection on the thrombus formation and at the same time to confirm the existence of so-called autowaves. The second model considered in this thesis is based on a sequence of chemical reactions that lead to thrombin generation the main activator of the fibrinogen conversion to insoluble fibrin, which forms the basis of blood clots. The mathematical description of the model is derived by employing principles of reaction kinetics.en
dc.subject.translatedhaemostatisen
dc.subject.translatedblood cloten
dc.subject.translatedhaemocoagulationen
dc.subject.translatednumerical simulationen
dc.subject.translatedcoagulation cascadeen
dc.subject.translatedcell-based modelen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Duskova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Duskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce611,72 kBAdobe PDFView/Open
Duskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce962,17 kBAdobe PDFView/Open
Duskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce223,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.