Title: Kmitání 1D kontinuí v poli odstředivých sil
Authors: Vladař, Patrik
Advisor: Dupal Jan, Prof. Dr. Ing.
Referee: Hajžman Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32928
Keywords: turbinové lopatky;vlastní frekvence;vlastní tvary kmitů;deplanace;deplanační funkce;membránové síly
Keywords in different language: turbine blades;natural frequencies;modes of vibration;deplanation;deplanation function;membrane forces
Abstract: Tato práce spočívá v modelování turbinové lopatky jako jednorozměrného kontinua. Hlavním cílem je určit a analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary kmitů lopatky v rotujícím poli odstředivých sil. Lopatka je rozdělena na několik prvků. Prvním krokem je sestavení pohybových rovnic jednoho prvku a následné dosazení do celkových pohybových rovnic lopatky pomocí MKP. V modelu zohledňujeme deplanaci a tzv. membránové síly, jejichž odvození je věnována zvláštní kapitola. Důležitá část je výpočet deplanační funkce, popisující deplanaci. Probíhá diskretizací deplanační funkce na průřezu pomocí MKP. Mimo jiné se práce zabývá výpočtem průřezových parametrů, obsažených v pohybových rovnicích systému.
Abstract in different language: In this study is created a turbine blade model as one-dimensional continuum. Main objective of this study is to analyze natural frequencies and modes of vibration of a blade in rotating field of centrifugal forces. Blade is divided into several elements. The first step is to construct equations of motions for one element and then to put them into equations of motions of the whole blade using FEM. We take in account deplanation and so called membrane forces, that are derived in a special section. An important part is calculation of deplanation function, which describes deplanation. It is done using FEM discretization of deplanation function at cross-section. In this study are also calculeted cross-section parameters, that appears in equations of motions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_vladar.pdfPlný text práce615,03 kBAdobe PDFView/Open
Vladar_oponent.pdfPosudek oponenta práce480,71 kBAdobe PDFView/Open
Vladar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409,8 kBAdobe PDFView/Open
Vladar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce222,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.