Title: Terasový bytový dům
Authors: Hánová, Kristýna
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32933
Keywords: bytový dům;stavba;objekt;železobeton;výztuž;projektová dokumentace;monolit
Keywords in different language: apartment building;building;reinforced concrete;reinforcement;project documentation;monolith
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Obsahem je návrh Terasového bytového domu, statické posouzení vybraných prvků, tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Všechny části bakalářské práce jsou vypracovány v souladu s příslušnými normami v aktuálním a platném znění.Pro statický návrh a posouzení jednotlivých prvků byl použit program FIN EC a GEO5. Tepelně technické posouzení bylo zpracováno za pomocí programu Deksoft Tepelná technika 1D. Výkresová část byla provedena v programu Allplan 2015.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is the elaboration of project documentation for building permit. The content is the design of the Terraced Apartment Building, the static assessment of selected elements, the thermal technical assessment and the fire safety of the building.All parts of the bachelor thesis are prepared in accordance with the relevant standards in the current and valid version.FIN EC and GEO5 were used for the static design and assessment of individual elements. The thermal technology assessment was carried out using the Deksoft Tepelná technika 1D. Graphic elaboration was created in Allplan 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kristyna Hanova.pdfPlný text práce24,53 MBAdobe PDFView/Open
Hanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,53 kBAdobe PDFView/Open
Hanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce875,93 kBAdobe PDFView/Open
Hanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.