Title: Administrativní budova s kavárnou
Authors: Strnadová, Kateřina
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32935
Keywords: stavba;stavební povolení;projektová dokumentace;administrativní budova;kavárna;terasa;železobeton;monolit;výztuž;výkresy;archicad;fin ec;dlubal rfem
Keywords in different language: building;building permit;project documentation;office building;cafe;terrace;reinforced concrete;monolith;reinforcement;drawings;archicad;fin ec;dlubal rfem
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem Administrativní budovy s kavárnou. Hlavním předmětem práce bylo zpracování dokumentace pro stavební povolení a statické posouzení vybraných prvků. Dále se práce zaměřuje na návrh a posouzení konstrukcí z hlediska tepelné techniky a na požární bezpečnost stavby. Veškeré části bakalářské práce jsou vypracovány v souladu s příslušnými normami v aktuálním platném znění. Statický návrh byl vypracován v programech FIN EC 2017 a Dlubal RFEM 5.13. Posouzení jednotlivých prvků jsem provedla ručním výpočtem. Posouzení z hlediska tepelné techniky bylo provedeno v programu Deksoft Tepelná technika 1D verze 3.1.6. Grafické zpracování bylo provedeno v programu Graphisoft ArchiCAD 2015.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the design of The Office Building with Cafe. The main subject of the thesis was the design documentation for the building authorization and static assessment of selected elements. In addition, the thesis is focused on the design and assessment of structures in terms of thermal technology and the fire safety of the building. All parts of the bachelor thesis are prepared according to relevant standards in the current version. The static design was devised by FIN EC 2017 and Dlubal RFEM 5.13 softwares. The assessment of individual elements was done by hand calculation. The thermal technology assessment was carried out in the Deksoft Tepelná technika 1D version 3.1.6. Graphic elaboration was created in Graphisoft ArchiCAD 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Katerina Strnadova.pdfPlný text práce13,56 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,05 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova_oponent.pdfPosudek oponenta práce677,01 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce170,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.