Title: Polyfunkční dům
Authors: Abramovich, Hanna
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32939
Keywords: polyfuknkční dům;základová konstrukce;svislé nosné konstrukce;stropní konstrukce;zastřešení;zatížení
Keywords in different language: multifunctional house;the base of the structure;the vertical supporting structure;ceiling design;roofing;load
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu v Praze Dejvicích dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní zděný stěnový systém. Objekt je zastřešen střechou "těžkého typu". V bakalářské práci se zabývám architektonickým i konstrukčním řešením. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD 2015. Pro statické výpočty byl použit program Fin EC. Pro zpracování tepelného posouzení konstrukcí byl použit program Teplo 2017LT. Textové zprávy byly vytvořeny v programu Microsoft Word. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is aimed to examine project documentation for construction permit of multifunctional house in Prague Dejvice according to regulation 63/2013. The suggested building is designed as a three-storey brick bearing-wall system. The building is using a "hard type" roofing. Architectural and structural resolution is also considered in the thesis. Drawings were processed in AutoCAD 2015. Fin EC is used for statistical calculation. Teplo 2017LT is used for processing heat treatment of the building. Textual information was created in Microsoft Word. All the constructions and calculations were executed according to current ČSN regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanna Abramovich Bakalarska prace.pdfPlný text práce18,01 MBAdobe PDFView/Open
Abramovich_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,54 kBAdobe PDFView/Open
Abramovich_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,66 kBAdobe PDFView/Open
Abramovich_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.