Název: Koncept aktivního stárnutí, jeho významy a konkrétní interpretace
Další názvy: The concept of active ageing - its meanings and specific interpretations
Autoři: Horáková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3294
Klíčová slova: stárnutí;aktivní stárnutí;důchod;město;vesnice;etnografie
Klíčová slova v dalším jazyce: ageing;acitve ageing;retirement;city;village;ethnography
Abstrakt: Koncept aktivního stárnutí je v současné době rozšířené téma, které reaguje na demografické změny (pokles porodnosti a zvyšující se míra dožití). Koncept aktivního stárnutí se snaží pojímat tyto změny pozitivně a tím podporovat aktivitu u starých lidí. Názory v pojímání "aktivního" stárnutí se mohou lišit tím, v jakém sociálním kontextu jedinec žije. Záměr této bakalářské práce je zjistit, zda sociální prostředí ovlivňuje představy o stárnutí nebo aktivním stárnutí starých lidí. Práce využívala kreativitu etnografické metodologie v kombinování různých metod sběru dat. Etnografický výzkum byl realizován v kontextu jednoho konkrétního města (Plzeň) a konkrétní vesnice (Obec). Výzkumný vzorek čítal 16 seniorů a seniorek (rovnoměrně rozdělen podle lokalit) ve věku 62 až 74 let, respektive seniory a seniorky, kteří byli již oficiálně v důchodu minimálně jeden rok. Cílem této práce bylo zjistit, zda sociální kontext, v kterém konverzační partneři a partnerky tohoto výzkumu žijí, ovlivňuje jejich interpretace stárnutí a aktivního stárnutí, jaké mu přikládají významy a zda tyto významy ovlivňují i jejich každodenní a volnočasové činnosti. Všichni konverzační partneři a partnerky spojovali koncept aktivního stárnutí především s fyzickou aktivitou a zdravotním stavem. Významy každodenních činností a fyzické aktivity jsou ovlivněny sociálním kontextem, v kterém participanti a participantky žijí. Záměrem práce nebyla generalizace všech seniorů/seniorek ve všech městech a vesnicích v České republice, ale přiblížit životy určitých jedinců a jak sami vnímají koncept aktivního stárnutí a zda podle něj i tak žijí.
Abstrakt v dalším jazyce: The concept of active ageing is in these days a prevalent topic, which react on the demographic changes (decline of birth-rate, increasing measure of survival). This concept tries to embrace these changes in a positive way and by this attitude support the activity of old people. Opinions for conception of "active" ageing can differ by the context of one´s life. The aim of this bachelor work is to foreshadow the way which social environment can influence the certain old people´s notions of ageing or active ageing. This work took advantage of the creativity of ethnographic methodology in combination various methods of data collection. This ethnographical research has been carried in one specific city (Pilsen) and one specific village (Obec). The research sample encompassed 16 seniors (well-proportioned according to localities) aged from 62 to 74, and, all of them were retired at least for one year. The goal of this work was to find out whether the social environment of my participants may influence their notions and interpretations of ageing and active ageing, and its possible effects on their everyday life and leisure activity. All my conversation partners interlinked the concept of active ageing particularly with physical activity and health condition. Their notions everyday and leisure activities are influenced by the social contexts of their lives. The aim of this piece was not to generalize my participant´s notion for all seniors of all cities and villages from Czech Republic, but to describe some people´s lives and their notion of active ageing and to find out whether they themselves follow it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Horakova_Bakalarska prace_2012.pdfPlný text práce582,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_BP_Horakova.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Klara Horakova_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
horakova.PDFPrůběh obhajoby práce220,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.