Title: Dvoulodní skladovací hala s vestavkem
Authors: Bodurka, Jaroslav
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32940
Keywords: skladovací hala;ocelová konstrukce;příhradový nosník;statický výpočet;vnitřní síly;zatížení objektu;projektová dokumentace pro stavební povolení;fin;autocad
Keywords in different language: warehouse;steel construction;truss beam;static assessment;internal forces;load of object;documentation for building permit;fin;autocad
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu dvoulodní ocelové skladovací haly. Bakalářská práce obsahuje návrh stavby a její umístění, statické posouzení hlavních nosných prvků ocelové konstrukce, požárně bezpečnostní řešení a výkresovou část. Statické posouzení ocelové nosné konstrukce je provedeno v souladu s příslušnými normami ČSN EN v aktuálním platném znění včetně veškerých částí a příloh. Statické výpočty prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení bylo provedeno v programu FIN EC v5. Výkresová část práce byla zpracována v programu AutoCAD 2018.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at elaboration of project documentation for building permit for the steel warehouse building. The bachelor thesis includes design of the building and its placement, static analysis of main support elements of steel structure, fire safety solutions and drawing part. Static assessment of steel construction was done in accordance with relevant standards ČSN EN amended to date, including all parts and annexes. Static assessment of structure, its dimensioning and its assessment have been made in program FIN EC v5. The drawing part have been made in program AutoCAD 2018.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dvoulodni skladovaci hala Jaroslav Bodurka.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Bodurka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,18 kBAdobe PDFView/Open
Bodurka_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,25 kBAdobe PDFView/Open
Bodurka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce168,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.