Název: Nesezdaní otcové a jejich pohled na rodičovství a manželství
Další názvy: Unmarried fathers and their view of parenthood and marriage
Autoři: Havrda, Martin
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Holubec, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3297
Klíčová slova: kohabitace;rodina;manželství;rodičovství
Klíčová slova v dalším jazyce: cohabitation;family;marriage;parenthood
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá otázkou nesezdaných párů, respektive je primárně zaměřena na vlastní preference a motivy mužů, žijících společně s partnerkou a dětmi v kohabitaci. Tento výzkum je založen na kvalitativních datech, které umožňují lepší validitu výsledků zkoumaného fenoménu.Sběr dat probíhal formou polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s muži, kteří splňovali daná kritéria pro výzkum. Vzorek byl sestaven z deseti mužů a tří žen, které reprezentovaly vlastní pohled na nesezdané soužití a manželství.Následná analýza sebraných dat poodhalila několik faktorů, ovlivňující rozhodování a jednání těchto mužů, v setrvání v neformálních vztazích.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis addresses the question of unmarried couples, respectively, is primarily focused on their own preferences and motives of men living together with your partner and children in cohabitation. This research is based on qualitative data, which allow better validity of the studied phenomenon. Data collection was conducted through semi-structured interviews with men who met the criteria for research. The sample was composed of ten men and three women who represent their own view on cohabitation and marriage. Subsequent analysis of collected data unveiled several factors influencing the decisions and actions of these men remain in the informal relationships.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce262,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havrda_ved.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
posudek_oponenta_havrda.docPosudek oponenta práce53 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
havrda.PDFPrůběh obhajoby práce176,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.