Title: České stopy v Rusku
Other Titles: Czech Footprints in Russia
Authors: Losieva, Anastasiia
Advisor: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32971
Keywords: bohemistika;volynští češi;ukrajinští češi;češi a rusové;neziskové organizace;vztahy hospodářské;československé legie
Keywords in different language: bohemistic studies;volhynian czechs;czechs and russians;nonprofit organizations;economic relations;czechoslovak legion
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována studiu českých stop v Rusku. Rovněž se zabývá českým vlivem na ruskou historii a popisuje moderní Česko-ruské vztahy. Cílů této práce jsem dosáhla studiem odborné a historické literatury zaměřující se na tato témata. Podstatná část práce je také založena na aktuálních webových materiálech. Práce je rozdělena do několika kapitol, které se zabývají Volyňskými Čechy, Československými legiemi a jejich vlivem v první světové válce, českými kulturními osobnostmi v Rusku, Česko-ruskými obchodními vztahy a aktuálním stavem bohemistiky v Rusku. Poslední kapitola je věnována aktivitám českých neziskových organizací působících v Rusku.
Abstract in different language: This bachelor work is dedicated to studying of the Czech footprints in Russia. It also considers the Czech influence on Russian history and describes modern Czech-Russian relations. It was possible for me to compile this list by studying specialized and historical literature that focuces on these topics. A substantial part of this work is also based on recent web articles and other materials. The work is divided into several chapters, which comprise the Volhyan Czechs, the Czechoslovak Legion and its influence in World War I, the Czech cultural figures in Russia, the Czech-Russian business relations and the current state of Bohemistics in Russia. The last part is dedicated to the activity of Czech non-profit organizations in Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anastasiia_Losieva_2018.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Losieva Val ved.pdfPosudek vedoucího práce983,48 kBAdobe PDFView/Open
Losieva Sov opon.pdfPosudek oponenta práce709,02 kBAdobe PDFView/Open
Losieva obh.pdfPrůběh obhajoby práce290,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.