Title: Rozvoj studentova učitelského sebeobrazu během studia na FPE
Authors: Průšová, Barbora
Advisor: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32981
Keywords: vysokoškolský učitel;osobnost ideálního učitele;mikrotrauma;přehledové studie;osobní pedagogická filozofie studentů fpe;charakteristiky ideálního vysokoškolského učitele;míra očekávání;míra naplnění;frekvence prožívaného jevu;intenzita prožitku;mikrotraumata způsobená vysokoškolským učitelem;předvýzkum;kvalitativní výzkum;kvantitativní výzkum
Keywords in different language: key words: university professor;personality of an ideal professor;micro-trauma;survey studies;students at fpe and their personal pedagogical philosophy;characteristics of an ideal university professor;rate of expectation;rate of fulfillment;frequency of an experienced phenomenon;intensity of experience;micro-traumata caused by university professors;pilot study;qualitative survey research;quantitative survey research
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o tématu vysokoškolského pedagoga v celé jeho šíři. Za cíl si klade odpovědět na otázku, jaké charakteristiky jsou pro studenty FPE důležité u jejich vyučujících a do jaké míry se s nimi reálně setkávají. Dále má v úmyslu přijít na to, jaká mikrotraumata jsou studentům FPE způsobená právě jejich učiteli a jak moc jsou jimi poznamenáni. Nakonec se zabývá osobní pedagogickou filozofií budoucích pedagogů. V teoretické části odpovídá na palčivou otázku, které osobnosti by se vysokoškolským učitelem měly stávat, zabývá se podmínkami, díky nimž by se již stávající učitelé na vysokých školách měli adekvátně rozvíjet. Dotýká se také velmi aktuálního tématu, a to prestiže učitelů obecně. Následně zpracovává oblast mikrotraumat; jak je vnímají vysokoškolští studenti a co každý z vyučujících může dělat lépe tak, aby co nejvíce pomohl prevenci těchto negativních jevů. Uvedeny jsou mnohé ze zahraničních i českých přehledových studií, které se alespoň okrajově dotýkají zvoleného tématu. První díl praktické části zkoumá za pomoci rozsáhlého kvalitativního výzkumu, jakými by se chtěli studenti FPE stát učiteli. Druhý díl praktické části pak kvantitativním výzkumem zpracovává otázky zaměřené na vysokoškolského učitele. Nejprve se věnuje negativním jevům, se kterými se studenti při svém studiu u vyučujících setkávají a následně osobnostním vlastnostem, schopnostem, dovednostem a znalostem, které jsou vyžadovány u pedagogů působících na FPE. Výzkumy přinesly očekáváné výsledky a dá se konstatovat, že minimálně v některých oblastech byly předpoklady naplněny až vysoko nad očekávání. Pro ještě vyšší výpovědní hodnotu by bylo vhodné rozdat testovou baterii všem ročníkům i oborům na FPE a vyhodnocovat dílčím i souhrnným způsobem.
Abstract in different language: This thesis deals with the extensive topic of university teacher. The main aims of it are to answer questions such as: which characteristics of the professor are most crucial for their students and to what extent are these characteristics met in real life. Another intention of this thesis is to detect which micro-traumata are caused to students at Faculty of Education (FPE) by their teachers and to what degree are students affected by it. Finally, it is concerned with the personal pedagogical philosophy of teachers-to-be. Which types of personalities should become university professors is a very compelling question contained in the theoretical part. This part then processes conditions which are necessary for an adequate development of university professors. The status of teachers in general is a upcoming topic as well. Afterwards, micro-trauma is the focusing issue; how are they perceived by students and what can be done by every professor to ensure the prophylaxis of these negative phenomena is achieved. A great deal of survey studies about our place of interest are implied from both, Czech and foreign resources. The first portion of the practical part explores the idea of a teacher into whom FPE students would like to transform in their future career. The second portion answers questions about university professors. Initially, it focuses on negative phenomena which can be found among students' studies at the Faculty of Pedagogy, moreover it deals with personal characteristics, abilities, skills and knowledge which are required to be an apt professor at FPE. All of the survey researches have brought the results we had hoped for and it can be stated that the assumptions were fulfilled more so than originally anticipated, at least for some areas. To achieve an even higher predictive value it would be necessary to distribute a test battery to all study fields and their grades and evaluate the results in both ways constitutively and comprehensively.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - B. Prusova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
Prusova-oponent.pdfPosudek oponenta práce102,36 kBAdobe PDFView/Open
Prusova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce120,09 kBAdobe PDFView/Open
Prusova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce26,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.