Název: Životní postoje a perspektivy Romů v sociálně vyloučených lokalitách - kraj Ústecký a Jihočeský
Další názvy: Attitudes and perspectives of Roma in marginalized areas - Usti Region and South Bohemian Region
Autoři: Novotná, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Růžička, Michal
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3303
Klíčová slova: Romové;Cikáni;integrace;sociálně vyloučené lokality;sociální vyloučení;identita;etnicita;romství;vyšší společenské postavení
Klíčová slova v dalším jazyce: Roma people;Gypsies;integration;socially excluded localities;social exclusion;identity;ethnicity;gypsiness;higher social position
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o životních postojích a perspektivách Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Výzkumu se zúčastnilo 10 respondentů, kteří v sociálně vyloučených lokalitách žijí, dále pak ti, kteří v ní žili nebo žijí, ale zaujímají relativně vyšší sociální postavení. Práce se snažila zjistit, do jaké míry se liší nebo shodují postoje a perspektivy těchto respondentů, zda existují nějaké rozdíly mezi Romy, kteří ve výzkumu zastupují starší generaci a mladší generaci a mezi Romy žijícími v Ústeckém a Jihočeském kraji. Výzkumnými otázkami práce pak byly, jaké postoje mají Romové k majoritní společnosti a především jak Romové vnímají vlastní šance v ní uspět. Práce se nesnažila podat komplexní obraz životní situace Romů, jedná se spíše o sondu do života konkrétních respondentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the attitudes and perspectives of Roma people living in the socially excluded localities. Research was attended by 10 respondents living in the socially excluded localities, as well as those who live or lived there, but have a relatively higher social position. This thesis tries to find out to what extent attitudes and perspectives of these respondents are different or identical, whether there are any differences between the Roma, who represent the older generation of research and the younger generation and among the Roma living in the Usti Region and South Bohemian Region. The research question is concerned with attitudes of Roma people to majority society and particularly with Roma perception of their own chances to succeed in majority society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Novotna.pdfPlný text práce933,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_Novotna.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
opbp12_Andrea Novotna.docPosudek oponenta práce36,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
novotna.PDFPrůběh obhajoby práce198,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3303

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.