Title: Operace Dynamo
Other Titles: Operation Dynamo
Authors: Jahn, David
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33056
Keywords: operace dynamo;evakuace z dunkerque;britský expediční sbor;bitva o francii;fall gelb;blitzkrieg 1940
Keywords in different language: operation dynamo;dunkerque evacuation;british expeditionary force;battle of france;fall gelb;blitzkrieg 1940
Abstract: Tato práce je zaměřena na spojeneckou operaci Dynamo, která proběhla za druhé světové války. Německá armáda, bojující na západní frontě proti spojeneckým jednotkám, provedla 10. května roku 1940 protiofenzivu, nesoucí název Fall Gelb. V důsledku této akce byly spojenecké síly rozděleny a následně donuceny k ústupu. Po neúspěšných pokusech o spojení rozdělených sil bylo téměř jisté, že bude nutné evakuovat britský expediční sbor. Pro tuto evakuaci byl zvolen francouzský přístav Dunkerque. Obklíčeným spojencům se podařilo přístavu dosáhnout jen díky počáteční nečinnosti, doposud postupující, německé armády. Samotná evakuace, která byla označena jako operace Dynamo, probíhala od 27. května 1940 do 4. června 1940. Operace se i přes obtížné naloďování a neustálé vzdušné útoky, setkala s velkým úspěchem. Evakuováno bylo přes 300 000 spojeneckých vojáků. Úspěch této operace byl klíčový pro rozhodnutí Velké Británie setrvat v boji proti nacistickému Německu. Práce se také zabývá událostmi, které samotné operaci předcházely. Dále práce popisuje příčiny, které vedly k velké spojenecké operaci. Velký důraz je kladen zejména na samotný průběh operace Dynamo.
Abstract in different language: This work focuses on allied operation called Dynamo, which took place during the Second World War. The German army, fighting on the Western Front against Allied troops, on May 10 1940 started offensive with codename Fall Gelb. Because of it, the allied troops were divided and then subsequently forced to retreat. After unsuccessful attempts to join divided troops, it was almost certain that it would be necessary to evacuate the British Expeditionary Force. For this evacuation was chosen the French port Dunkerque. Surrounded allies managed to achieve the port just because of static German's troops, which were more than effective till that time. The evacuation, which was called Operation Dynamo, started on May 27 1940 and ended on June 4 1940. The operation, despite of the difficult embarkation and continuous air attacks, ended by great success. More than 300,000 Allied soldiers were evacuated. The success of this operation was the main reason for Britain's decision to stay in the fight against Nazi Germany. The work also focus on events that preceded the operation. Thesis also describes the causes that led to a great Allied operation. The biggest aim of this thesis is describe whole process of Operation Dynamo.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - operace Dynamo-David Jahn.pdfPlný text práce747,02 kBAdobe PDFView/Open
Jahn - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce582,35 kBAdobe PDFView/Open
Jahn - oponent.pdfPosudek oponenta práce839,01 kBAdobe PDFView/Open
Jahn - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce202,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.