Title: Rudolf Habsburský (1281-1307) v kontextu středoevropské dynastické politiky Habsburků přelomu 13. a 14. století
Other Titles: Rudolf Habsburg (1281-1307) in the context of the Central European dynastic policy of the Habsburgs at the turn of the 13th and 14th centuries
Authors: Pícková, Renata
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33057
Keywords: rudolf iii. habsburků;dynastie;habsburků;českého krále;sňatek;přemyslovci;smrt
Keywords in different language: rudolf iii. of habsburg;dynastic;habsburgs;bohemian king;marriage;premyslids;death
Abstract: Práce se zabývá osobou Rudolfa III. Habsburského a politikou na přelomu 13. a 14. století. Rudolf III. Z Habsburku je osobnost, která je historicky poměrně přehlížena.Nejdříve se oženil s Blanchem z Francie; jeho druhou manželkou byla Polska Elizabeth Richeza. Manželská politika je typická pro Habsburky. Bohužel Rudolf III. Z Habsburku zemřel bez potomků. Král se snažil snížit finanční deficit pokladnice českého království. Část české šlechty tak odporovala jeho politice. Zatímco potlačoval opoziční centra, král zemřel během obléhání Horažďovic v červenci 1307.
Abstract in different language: The work deals with the person of Rudolf III. Habsburg and the policy of the turn of the 13th and 14th centuries. Rudolf III of Habsburg is a personality which is quite overlooked historically.First he married Blanche of France; his second wife was Elizabeth Richeza of Poland. Marriage policy is typical for the Habsburgs. Unfortunately, Rudolf III of Habsburg died without descendants. The king tried to decrease the financial deficit of the treasury of the Czech kingdom. A part of the Czech nobility therefore opposed his policy. While suppressing the opposition centres, the king died during the siege of Horažďovice in July 1307.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Renata Pickova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Pickova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce222,74 kBAdobe PDFView/Open
Pickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Pickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce617,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.