Title: Kresba u dětí s vadami řeči
Other Titles: Analysis of person drawing in children with speech defects
Authors: Malášková, Nikola
Advisor: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Buršíková Dana, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33086
Keywords: kresba;interpretace kresby;kresebné testy;řeč;narušená komunikační schopnost;vady řeči;základní škola;logopedické třídy
Keywords in different language: drawing;interpretation of drawings;drawing tests;speech;impaired communication ability;speech defects;primary school;logopedic class
Abstract: Hlavní téma bakalářské práce představuje kresba lidské postavy u dětí s vadami řeči, její rozbor a analýza. Práce je rozdělena na teoretický základ, na který navazuje praktická část. Teoretická část poskytuje obecné informace o kresbě, o jejích jednotlivých vývojových stádiích, o diagnostickém využití. Zároveň informuje i o vadách řeči, o samotném vývoji řeči a je zde i zmínka o logopedii, jako o vědě zabývající se poruchami řeči. Také se snaží o uvedení do problematiky a o popis současného stavu poznání na českém území. Praktická část se zaměřuje na rozbor 18-ti kreseb lidské postavy dětí navštěvujících 1. a 2. logopedickou třídu prvního stupně 11. Základní školy v Plzni. Kresby byly vyhodnocovány dle české modifikace testu F. Goodenoughové od Václava Šturmy a Marie Vágnerové z roku 1982. Vyhodnocení každé jednotlivé kresby je přehledně zaznamenáno v tabulkách. Pod každou tabulkou se nachází stručný popis konkrétní kresby. Cílem bylo objevit nějaká specifika kresby dětí s vadami řeči. Zjistit do jaké míry žáci logopedických tříd 11. ZŠ v Plzni svůj handicap promítají, a zda vůbec ho promítají, do kresby. Díky výzkumnému šetření bylo objeveno několik rysů kreseb těchto dětí. V příloze jsou k prohlédnutí kresby, které byly analyzovány.
Abstract in different language: The main theme of the bachelor thesis is the drawing of human figures in children with speech defects, its analysis and analysis. The thesis is divided into the theoretical basis, followed by the practical part. The theoretical part provides general information about the drawing, its individual stages of development, and the diagnostic use. He also informs about speech defects, speech development, and speech therapy, as a speech disorder. It also tries to introduce into the issue and to describe the current state of knowledge on the Czech territory. The practical part focuses on the analysis of 18 drawings of the human figure of children attending 1st and 2nd logopedic class of the first grade 11. Primary schools in Pilsen. The drawings were evaluated according to the Czech modification of F. Goodenough's test by Václav Šturma and Marie Vágnerová from 1982. The evaluation of each individual drawing is clearly shown in the tables. Below each table is a brief description of a specific artwork. The aim was to discover some specifics of children with speech defects. To find out the extent to which pupils of logopedic classes of the 11th Elementary School in Pilsen play their handicap, and if they are projected, into the drawing. Several features of these children's drawings have been discovered through the research. The drawings that were analyzed are shown in the supplement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kresba u deti s vadami reci.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
Malaskova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce421,34 kBAdobe PDFView/Open
Malaskova-oponent.pdfPosudek oponenta práce434,67 kBAdobe PDFView/Open
Malaskova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce14,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.