Title: Mentální anorexie jako jedna z poruch přijmu potravy
Other Titles: Mental anorexia is a one of eating disorders
Authors: Polcarová, Michaela
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33087
Keywords: anorexie;porucha přijmu potravy;léčba;diagnóza;terapie;psychika;nemoc;zdravotní rizika
Keywords in different language: anorexia;eating disorders;treatment;diagnosis;therapy;psyche;illness;health risks
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na jednu formu ze škály poruch přijmu potravy, konkrétně na mentální anorexii. V práci se zaměřuji, jak na počátky nemoci, průběh, prognózu, tak i případnou léčbu a terapií, která je na to vázána. Na základě toho jsem vypracovala několik rozhovorů s respondenty, kteří si poruchou potravy prošli.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on one form from the range of eating disorders, namely on mental anorexia. The work focuses both on the origins of the illness, the course, the prognosis, as well as the treatment and the therapy that is tied to it. Based on this, I made several interviews with the respondents who went through the food failure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mentalni anorexie.pdfPlný text práce697,51 kBAdobe PDFView/Open
Polcarova-oponent.pdfPosudek oponenta práce265,43 kBAdobe PDFView/Open
Polcarova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce681,9 kBAdobe PDFView/Open
Polcarova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce27,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.