Title: Sociální fobie a její dopad na jedince
Other Titles: Social phobia and its effect on individual
Authors: Valentin, David
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33095
Keywords: dopad;izolace;komorbidita;rezignace;sociální fobie;strach;úzkost;úzkostné poruchy
Keywords in different language: anxiety;anxiety disorders;fear;impact;isolation;komorbidity;resignation;social anxiety;therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sociální fobie a jejích dopadů na život jedince. Teoretická část se zabývá etiologií sociální fobie, některých důsledků, které sociální fobie má, příznaky sociální fobie a možnostmi léčby této poruchy. Informace jsou prezentovány systematicky a jedná se o nejdůležitější poznatky v oblasti sociální fobie, včetně některých výzkumů na toto téma v části přehledové studie. Praktická část se pak zabývá konkrétními dopady sociální fobie na život jedince. Výzkum byl veden kvalitativní metodou a rozhovorem, což umožnilo autentické výpovědi respondentů trpících touto poruchou. Zjištění v této práci zahrnují dopady v rodinném prostředí, které byly minimální. Ve školním prostředí, kde se sociální fobie projevuje jako nejvíce pervazivní. V pracovním prostředí, kde sociální fobie spíše ovlivňuje volbu povolání. V partnerských vztazích, kde sociální fobie ovlivňuje jejich navazování. Dále v přátelských vztazích, kde sociální fobie ovlivňuje množství přátel a kvalitu přátelství. A v každodenních záležitostech, které sociální fobie ovlivňuje ve většině základních oblastí negativně (telefonování, nakupování, cestování prostředky hromadné dopravy, návštěvy úřadů a lékařů). Dále výsledky ukazují na některé specificky jevy, které se u jedinců projevují ve způsobech řešení sociálních situací (izolace, rezignace, únik do nemoci, alkohol).
Abstract in different language: This thesis focuses on the issue of social phobia and its effects on the life of the individual. The theoretical part is centered around etiology of social phobia, consequences of social phobia, symptoms of social phobia and current possibilites in treatment of this disorder. The informations are presented systematically with the most important findings about social phobia including research on this subject in the review study section. The practical part focuses on effects that social phobia has on life of the individual in all parts of his life. The research was conducted using a qualitative method and interview, which made it possible to recieve authentic testimoies of respondents suffering from this disorder. The findings that are presented in this thesis include impacts on the family environment, which were small or none. Impacts on the school environment appears to be the most severe, social phobia is the most pervasive in this environment. In work environment social phobia seems to influence career choices. In affiliate relationships, social phobia seems to affect meeting new possible partners. In friendly relationships, social phobia influences the number of friends and the quality of friendship. In everyday events the social phobia affects the most basic areas negatively (telephoning, shopping, visits to doctors and offices). In addition, the results show some specific ways how people with social phobia deals with the social situations (isolation, resignation, sickness, alcohol).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Socialni fobie a jeji dopad na jedince - (o).pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Valentin-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce586,2 kBAdobe PDFView/Open
Valentin-oponent.pdfPosudek oponenta práce576,06 kBAdobe PDFView/Open
Valentin-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.