Title: Pojetí školní úspěšnosti u dětí s vadami řeči
Other Titles: The concept of school success in children with speech defects
Authors: Wenzlová, Denisa
Advisor: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33096
Keywords: sebepojetí;školní úspěšnost;vady řeči;osobnost;vývojové etapy;školní věk;dětská pojetí
Keywords in different language: self-concept;school success;speech defects;personality;developmental stages;school age;children's concepts
Abstract: Tématem bakalářské práce je pojetí školní úspěšnosti u dětí s vadami řeči. Vady řeči a sebepojetí dítěte ve vzájemné souvislosti nebyly doposud dostatečně prozkoumány. Práce obsahuje zpracování vývojových etap dítěte a určující faktory tohoto vývoje. V práci se budu věnovat školní úspěšnosti a neúspěšnosti a poruchám řeči. Dále se budu věnovat současnému stavu poznání v této oblasti. Teoretická část bude složena z kvantitativního výzkumu za pomoci dotazníku Sebepojetí školní úspěšnosti dětí SPAS a obsahové analýzy výpovědí dětí na téma jejich představ o vlastním úspěchu.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is the concept of school success in children with speech defects. The defects of the speech and the self-concept of the child in their context have not yet been sufficiently explored. The work includes the processing of the development stages of the child and the determinants of this development. In my work I will focus on school success and failure and speech disorders. Next, I will focus on the current state of knowledge in this field. The theoretical part will consist of quantitative research with the help of the SPAS questionnaire on school success and content analyzes of children's testimonies on the topic of their own ideas of success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wenzlova Denisa - Bakalarska prace.pdfPlný text práce875,03 kBAdobe PDFView/Open
Wenzlova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce961,51 kBAdobe PDFView/Open
Wenzlova-oponent.pdfPosudek oponenta práce485,83 kBAdobe PDFView/Open
Wenzlova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce238,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.