Title: Problematika zařazení do kolektivu u dětí z nefunkčních rodin umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Other Titles: The question of inclusion of the children from dysfunctional families placed in facilities for the children requiring immediate help
Authors: Zimmerová schejbalová, Jana
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33098
Keywords: klíčová slova: rodina;funkce rodiny;poruchy funkcí rodiny;krizové situace dětí;sociálně-právní ochrana dětí;formy náhradní péče.
Keywords in different language: key words: family;family function;family function disorders;children's crisis situations;social and legal protection of children;forms of alternative care.
Abstract: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na vymezení pojmů týkajících se rodiny a poruch funkcí rodiny. Vysvětluje pojmy jako je zanedbané dítě, týrané dítě a ohrožené dítě. Dále se zabývá historií péče o opuštěné děti ve světě i v českých zemích. V dalších kapitolách definuje krizové situace u dětí, vysvětluje funkci sociálně-právní ochrany dětí a rozděluje náhradní formy péče. V praktické části se zaměřuji za pomoci výzkumného šetření a prostřednictvím analýzy spisů šesti dětí na zodpovězení výzkumné otázky: Zvládají lépe zařazení do kolektivu sourozenci nebo jedináčci umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc? Na základě této analýzy byly vypracovány kazuistiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the definition of concepts related to family and disorders of family functions in its theoretical part. It explains concepts such as a neglected child, an abused child, and a child at risk. It also deals with the history of care for abandoned children in the world and in the Czech republic. In the following chapters, it describes the crisis situations in children lives, explains the function of social and legal protection of children, and describes different forms of alternative care. In the practical part, I focus on answering the research question: Do they better cope with the siblings or the only-child placed in childcare facilities requiring immediate help? For that I used a research survey method called observation. On the basis of analysis of six observed children's records, the case diagnosis studies were done.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Zimmerova.pdfPlný text práce691,34 kBAdobe PDFView/Open
Zimmerova -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,17 kBAdobe PDFView/Open
Zimmerova-oponent.pdfPosudek oponenta práce439,43 kBAdobe PDFView/Open
Zimmerova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce23,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.