Title: Psychologická analýza rozhodovacího procesu
Other Titles: Psychological analysis of a decision-making process
Authors: Hrbková, Kristýna
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33105
Keywords: rozhodovací proces;rozhodování;psychologie;emoce;kognitivní procesy;intuice;seberozvoj;raná dospělost
Keywords in different language: decision-making process;decision-making;psychology;emotion;cognitive process;intuition;self development;early adulthood
Abstract: Bakalářská práce poskytuje psychologickou analýzu rozhodovacího procesu, která je obsažena v teoretické a praktické části. Byly shrnuty minulé i současné teorie a definován rozhodovací proces. Následně byly zpracovány jevy související s danou problematikou a popsány možnosti ovlivnění rozhodování. V návaznosti na zjištěné informace, byl rozveden pohled na rozhodování jako na nástroj rozvoje osobnosti, s připojením možných doporučení, která z informací vyplývají. V praktické části došlo k samostatnému výzkumnému šetření, specifikovaného na oblast vysokoškolských studentů a jejich pohledu na problematiku rozhodování. Data výzkumu ukázala vliv školy na rozhodování studentů v několika oblastech. Pro důkladnější zpracování byla u vybraných oblastí užita metoda chí kvadrátu, která sice neprokázala statisticky významný vztah, ale i přesto poskytla nové výsledky.
Abstract in different language: The bachelor study provides a psychological analysis of a decision-making process which included in both theoretical and practical parts of the study. A summarization of past and contemporary theories was realized and a decision-making process was defined. Consequently, a phenomena arising from this issue was processed and possible influences on a decision-making were described. In connection with ascertained information, a view on a decision-making as a tool for personal development was defined and several conclusions in form of possible recommendations were formed. The practical part is consisted of a research focused on university students and their point of view on the issue of a decision-making. Research data provided information about an influence of a school on a decision-making of students in several areas. There was no significant connection found in selected areas after more in depth analysis with method of a chi quadrat, although it still revealed some new results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psychologicka analyza rozhodovaciho procesu.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Hrbkova-oponent.pdfPosudek oponenta práce561,64 kBAdobe PDFView/Open
Hrbkova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce732,34 kBAdobe PDFView/Open
Hrbkova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce16,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.