Title: Vzdělávací intervence v problematice epilepsie v mateřských školách
Authors: Benešová, Michaela
Advisor: Kohout Jiří, Mgr. Ph.D.
Referee: Beňová Barbora, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33110
Keywords: epilepsie;intervence;znalosti o epilepsii;dítě;mateřská škola
Keywords in different language: epilepsy;intervention;knowledge of epilepsy;child;kindergarten
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vzdělávací intervencí v problematice epilepsie v mateřských školách. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá obecným tématem epilepsie, jejími příčinami, její klasifikací, diagnostikou, léčbou a první pomocí. Jsou vysvětlovány pojmy spojené s epilepsií a jsou zde také uvedeny další dvě vzdělávací intervence, které v České republice proběhly. Je zde také rozebrána důležitost hry v předškolním věku a dítě s epilepsií ve školním zařízení. V praktické části se věnuji intervenci realizované v mateřských školách v Plzeňském kraji a ověření tří hypotéz. Obsahuje charakteristiku souboru respondentů, metodologii, popis sbírání dat a výsledky výzkumu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the educational intervention in the epilepsy problem in the kindergartens. It is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part considers the epilepsy theme in general, its reasons, classification, diagnostics, therapy and first aid treatment. Definitions associated with epilepsy are explained and other two educational interventions, that eventualized in the Czech Republic, are mentioned therein. The importance of the game in the preschool age and a child with epilepsy in the school institution are analysed in this part. In the practical part I attend to the intervention implemented in the kindergartens in the Pilsner region, and to the verification of three hypothesis. This part includes the features of the group of respondents, methodology, description of the data collection and the research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Benesova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Benesova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce847,75 kBAdobe PDFView/Open
Benesova-oponent.pdfPosudek oponenta práce494,41 kBAdobe PDFView/Open
Benesova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce237,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.